Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 28 FEBRUARI 2021 - TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

 

Voor deze dienst is er een volledige liturgie beschikbaar

Voor de tekst klik hier

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs

 

LITURGISCHE SCHIKKING

Zondag Reminiscere: Gedenk.

De schikking op deze 2e zondag is rood. De kleur van vuur en geest. Vandaag gedenken we en danken we voor de 10 jaar die ds. Ellen bij ons was. De rode bloemen worden  gedragen op handen (vingerplant) .  “De handen van God” die iedere week in de schikking verwerkt worden. Het thema is immers:  IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU. Dat geldt voor ds. Ellen voortaan in Bergen op Zoom, maar ook voor ons allemaal.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor het missionaire werk van de PKN

40dagentijdcollecte Protestantse Kerk

Voor iedereen een kerk In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 28 februari 2021

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

ONVERGETELIJK

Wie had dat nu gedacht toen ik een jaar geleden een brief schreef naar de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom, waarin ik meldde geïnteresseerd te zijn om dominee te worden in de Ontmoetingskerk aldaar. Wie had nu kunnen denken dat enkele weken later de hele wereld veranderd zou zijn. De pandemie stuurde ons allen op een onbekende reis, die nog altijd voortduurt. Een reis, die gepaard gaat met een avondklok; maar één persoon op bezoek; testen, testen, testen; mondkapjes in allerlei kleuren en maten; en kerkdiensten zonder gemeenteleden. Alles loopt anders dan gedacht. Ook de afscheidsdienst, die dit weekend plaats vindt. De eerder genoemde brief heeft er inderdaad toe geleid dat ik begin maart in de Ontmoetingskerk van Bergen op Zoom ga beginnen. Dit impliceert een afscheid van U allemaal. Ook dit afscheid weer zo anders dan anders. Een dienst, die gelukkig dit keer te zien en te horen kan zijn (zie voor de link hieronder). Een dienst zonder U allen, maar we vieren wel in verbondenheid met elkaar. Een dienst van Schrift en Tafel, waarin we brood en wijn delen. U bent dan ook uitgenodigd om brood en wijn (of sap, of water of….) klaar te zetten. U kunt dan gewoon mee doen.  Onvergetelijk ….een afscheidsdienst op afstand. Gelukkig mogen er naast mijn dierbare naasten een paar gemeenteleden aanwezig zijn. Geen zang, maar wel heel veel muziek. Door Wim Frankhuijzen natuurlijk, maar ook door Rogier de Pijper; Antoine Zielhorst en Leander Schoormans. Arianne Ploeg-Blokland leest uit het Evangelie.

Deze afscheidsdienst zal voor mij onvergetelijk zijn. Een afscheidsdienst met een lach en een traan. Wellicht voor U ook. Anders dan anders. Maar daar blijven we niet bij stil staan. We vieren in verbondenheid met elkaar ook al is het op afstand.

 

BLOEMEN

Natuurlijk worden er ook dit weekend bloemen als groet van de gemeente overhandigd. De eerste bos is voor mevrouw Wil Hoogers. Vorige maand is zij verhuisd. U heeft daarover kunnen lezen in de Kerkklok. Een bloemetje is op zijn plaats om haar ook nog namens de gemeente te danken voor alles wat zij voor ons betekend heeft. De tweede bos is voor mijn dierbare collega Arianne Ploeg-Blokland. Zij kampt al een tijdje met haar gezondheid. O.a. haar ogen. Ook daarover heeft U kunnen lezen. Ook voor haar een mooi boeket.

LINK AFSCHEIDSDIENST

De afscheidsdienst wordt eerder opgenomen. Hij is echter met beeld te volgen vanaf zondag 28 februari net voor de klok van tienen. De bijbehorende link:

https://www.digi-video.nl/afscheidsdienst-ellen-van-sluijs

Vanzelfsprekend is de afscheidsdienst ook alleen te beluisteren. Dat kan op de gangbare manier. Kerkdienstgemist.nl  Etten-leur aanklikken en de bijbehorende datum.

We hopen dat we ons (ook al is het op afstand) met elkaar verbonden mogen weten.

 

LINK INTREDEDIENST BERGEN OP ZOOM

Een week later, op 7 maart, doe ik intrede in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. Ook deze dienst is vanzelfsprekend te volgen. De viering die ochtend begint om 10.00 uur.  Dit kan met beeld en geluid via de website www.protestantsekerkbergenopzoom.nl

Alleen met geluid kan ook via www.kerkomroep.nl

 

AFSCHEID

En dan is het toch ook echt bijna zo ver. Het afscheid. Ik kijk terug op tien onvergetelijke jaren hier in Etten-Leur, Hoeven, Sprundel en St. Willebrord. Er is veel gebeurd. Tijdens de afscheidsdienst zal ik dit ook wel memoreren. Vanaf deze plaats wil ik U allen hartelijk danken voor het vertrouwen, de mooie momenten. Uw vrijwillige inzet. De gaven die ik mocht ontvangen (ook de afgelopen weken: bijzondere kaarten, mailtjes, goede wensen etc. etc. ) Het laatste woord zal hier zeker nog niet over gezegd zijn. . Het was goed om in Uw midden te zijn. Volgende week trekken Anne en ik verder naar de nieuwe woonplaats en vanaf 7 maart zal ik werkzaam zijn in de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom. De Ontmoetingskerk. Jammer dat het afscheid op deze bijzondere manier plaats zal hebben i.v.m. corona. Echter het is zeker niet uit het oog, uit het hart. Op 25 juli a.s. hoop ik weer voor te gaan in de Baai. Ik hoop dan toch dat er midden in de komende zomer meer mogelijk is. Wellicht kunnen we elkaar dan weer lijfelijk ontmoeten. We gaan het zien. Ik wens U allen en vanzelfsprekend ook de Protestantse Gemeente te Etten0Leur (de Baai) veel heil en zegen toe.

Voor nu dank ik U allen hartelijk en zeg: Tot gauw ziens.

 

LAST BUT NOT LEAST

Voor de laatste keer: Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op 19 februari 2021 is op de leeftijd van 99 jaar overleden Alberdina Jansje van der Zalm. Zij woonde Nassaulaan 24a te Etten-Leur. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 25 februari.

Tijdens de kerkdienst van 21 februari hebben we haar herdacht en geluisterd naar Lied 23B:1 en 5. In de gebeden hebben we haar naam genoemd en gebeden voor haar kinderen en kleinkinderen.

 

PAASGROETEN:  DOET U MEE?

In de 40-dagentijdkalender die u deze week in de bus gekregen heeft wordt aandacht gevraagd voor de zeven werken van barmhartigheid. Het eerste is "gevangenen bezoeken" en dat kan ook door het sturen van een Paasgroet.

Ieder jaar worden duizenden paasgroeten vanuit protestantse gemeenten gestuurd naar gedetineerden. Dat doet hen goed! Ontvangers zijn dankbaar dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Ook in 2021 is het goed de hoopvolle boodschap van Pasen door te geven. Al vele jaren doen we hieraan mee in De Baai en dat kan ook dit jaar .

Er zijn deze keer 3 soorten kaarten:

-Dubbele kaarten, deze gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden.

Op de onderste kaart schrijft u niets, deze bevat een postzegel en kan door de ontvanger doorgestuurd worden. Justitiepredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen, hun gezin en familie.

-Enkele kaarten met Nederlandse tekst

Deze gaan via Kerk in Actie en Stichting Epafras naar Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Ook hier kunt u zelf iets schrijven en ook hier mag u geen adres of woonplaats vermelden, maar wel uw naam. Deze kaart gaat naar Nederlanders, u kunt dus gewoon in het Nederlands schrijven. Deze kaarten gaan tijdig mee met Comeback, een tijdschrift voor gedetineerden in het buitenland.
-
Enkele kaarten met Engelse tekst
Deze kaarten gaan naar gevangenissen in Nederland waar Engelstalige gedetineerden verblijven

Enkele kaarten kosten €1, - dubbele €2, - , dit is inclusief verzenden.

Hoe kunt u meedoen?

Het is, nu de kerkdiensten zeer beperkt toegankelijk zijn, alleen mogelijk om kaarten te bestellen bij Daniëlle Breedveld (dbreedveld@ziggo.nl of 076 5014338); geeft u dan duidelijk aan welke en hoeveel kaarten u wilt en of u ze zelf wilt schrijven of dat ze voor u geschreven worden (met uw naam als afzender); u kunt ook daarbij een tekst aanleveren. Ze zullen, als u ze zelf wilt schrijven zo spoedig mogelijk bij u bezorgd worden (dan graag adres vermelden bij de bestelling) en eventueel weer opgehaald.  Betaling kan via een tikkie, contant of overmaking.

Het is de bedoeling dat de kaarten in een verzamelenvelop gestuurd worden naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Daar worden de kaarten gesorteerd en verdeeld over de penitentiaire inrichtingen.

 

40 DAGEN>TIJD<OM TE DELEN

Een speciale actie in Corona-tijd

Vandaag is het de tweede zondag van de 40 dagen tijd. We gaan in 40 dagen op weg naar Pasen. Een tijd van bezinning! De werkgroep KES (Kerk en Samenleving) houdt deze zes weken toch, maar dan anders, een inzamelingsactie ten bate van de Voedselbank. Juist in deze voor iedereen moeilijke tijd doen veel mensen een beroep op de Voedselbank, omdat zij de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Er zijn nu ongeveer honderdenvijftig! adressen klant van de Voedselbank in Etten-Leur. Andere jaren vroegen wij U om boodschappen mee te nemen naar de kerk, zodat wij dozen konden vullen, die dan bij de Voedselbank werden afgeleverd.

Dit jaar is alles anders, dus ook de Voedselbankactie.

Wij hebben contact opgenomen met de Voedselbank en zij kunnen een steuntje in de rug heel goed gebruiken. Wij vragen U dan ook om dit jaar geld over te maken op onderstaand rekening nummer. Misschien bespaart U wel geld omdat U bepaalde luxe producten in deze 40 dagen tijd laat staan. Maak een spaarpotje en doe daar iedere week iets in. Of maak het geld over dat U anders aan boodschappen besteed zou hebben die U meebracht naar de kerk. We zijn blij dat al verschillende mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep. Was U het van plan, maar toch nog vergeten? Het is nog niet te laat!

Vooral nu leven we toe naar Pasen, naar de belofte van het Licht. Laten we met elkaar proberen om mensen die het extra moeilijk hebben, met Pasen een wat luxer pakket te geven.

U kunt uw geld overmaken op rekening

NL30RABO0128254467  t.n.v. de Protestantse Gemeente inzake Voedselbankactie

Namens de Werkgroep KES alvast bedankt voor uw medewerking!

Carla Visser

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 12 maart  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 7 maart 2021, 3e  zondag veertigdagentijd, zal voorgaan mevrouw ds. J.H. Veldhuizen te Zandschoten (B).

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST


 

 

Afscheidsdienst: Ds. Ellen van Sluijs

 

 

 

 

 

Liturgie voor de viering van de dienst van Schrift en Tafel

in kerkelijk centrum 'De Baai' te Etten-Leur

 

Opgenomen in de Baai op 27 februari 2021

Uitgezonden naar de wereld op 28 februari 2021

 

 

 

 

 

Zondag Reminiscere

 

 

'Heel geworden in ontmoeting'

 

 

 

 

 

 

 

"Wek mijn zachtheid weer.

Geef mij terug de ogen van een kind.

Dat ik zie wat is.

En mij toevertrouw.

En het licht niet haat"

 

Huub Oosterhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger                Ds. Ellen van Sluijs

Orgel/Piano                dhr. Wim Frankhuijzen

Dwarsfluit/Piano        dhr. Rogier de Pijper

Hobo                          dhr. Antoine Zielhorst

Orgel                          dhr. Leander Schoormans

Lector                         Pastor Arianne Ploeg-Blokland

Koster                         dhr. Jan Kamm

 

Dienst van de intocht

 

Muziek bij binnenkomst

 

Welkomstwoord en openingstekst:

 

  voorganger  Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht. Gegroet.

Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht. Gegroet.

  allen zeggen Gegroet jij, jij, die om leven komt en licht. Gegroet.

 

Muzikaal intermezzo

 

Bemoediging

  voorganger  Onze hulp is in de Naam van de Heer

  allen zeggen die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Drempelgebed

 

Gezongen gebed:

We luisteren naar: Lied 1003 'Stil is de straat...' (Coronaversie)

(Tekst: Jan Jetse Bol/Gert Landman)

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene -
stil is de straat overal.

refrein:

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

 

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen…

-6-

 

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen

als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

 

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen…

 

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen…

 

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene -
stil is de straat overal.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen…

 

Dienst van het Woord

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Muzikaal intermezzo

 

Thoralezing: Enkele verzen uit Genesis 48 en 49

 

We luisteren naar: 'Wek mijn zachtheid weer...' Lied 925

 

Wek mijn zachtheid weer.

Geef mij terug de ogen van een kind.

Dat ik zie wat is.

En mij toevertrouw.

En het licht niet haat.

 

Evangelielezing: Marcus 9:30-37 en Lucas 8:28

 

Onderricht aan de leerlingen

  Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea,

  maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam,

  want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven.

  Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen.

  Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood

  opstaan.' Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen

  vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm.

  Toen ze in huis waren, vroeg hij hun:

  'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?'

  Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag

  wie van hen de belangrijkste was.

  Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen:

  'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn

  en ieders dienaar.' Hij pakte een kind op en zette het in hun midden

  neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen:

  'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op;

  en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden

  heeft.'

 

Lucas 8:28

 

  Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep

  luidkeels:

  'Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God?

  Ik smeek je, doe me geen pijn!'

 

Muzikaal intermezzo

 

Overweging

Deze overweging loopt uit op het onderstaande lied:

'Leer ons allerwegen' (Melodie: Psalm 101)

 

Wie nooit zijn weg wil buigen naar de ander.

Eenzelvig opgaat in zijn eigen wandel.

Hij sterft van kou, zijn wegen lopen dood.

Hij is in nood.

 

Waar mensen offervaardig willen leven,

Afgaand op leed, hun eigen weg vergetend.

Daar kondigt zich de nieuwe schepping aan.

Geluk breekt baan.

 

O Jezus, jij wilt je in ons verplaatsen.

Jouw weg buigt van de hemel naar de aarde.

Jij komt ons tegen, hoe ons leven loopt.

O reisgenoot.

 

Wij volgen jou, wij groeien naar de ander.

Maak ons barmhartig, maak ons hartverwarmend.

Leer allerwegen ons een naaste zijn.

Wees ons nabij.

 

Dienst van de offeranden

 

Kort woord

 

Muziek en tekst: 'Blijf niet staren op wat vroeger was...' Lied 809

 

Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen –

het is al begonnen, merk je niet?

 

Afscheid van alle vrijwilligers, die zich bezig houden met besturen,

beheren en bewaren van alles wat waardevol is in en rondom

'De Baai'

 

Muziek: 'Blijf niet staren op wat vroeger was...'

 

Afscheid van alle vrijwilligers die zich bezig houden met het

pastoraat; het omzien naar elkaar

 

Muziek: 'Blijf niet staren op wat vroeger was...'

 

Afscheid van alles en iedereen met een diaconale taak

 

Muziek: 'Blijf niet staren op wat vroeger was...'

 

Afscheid van iedereen, die zich bezig houdt met jeugdwerk

 

Muziek: 'Blijf niet staren op wat vroeger was...'

 

Afscheid van iedereen, die zich bezig houdt met leren, oecumene,

muziek en vieren

 

We luisteren naar: 'Blijf niet staren op wat vroeger was...'

 

Mededelingen en collecte

 

Muzikaal intermezzo

 

Voorbeden

 

Stil gebed

 

Dienst van de tafel

 

Nodiging en gesproken tafelgebed

 

Gezongen tafelgebed:

'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel' Lied 388

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

voor ieder van ons schoon water en brood,

een veilige plek, een plaats om te schuilen,

een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen recht en geluk!

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

voor iedere vrouw, voor iedere man.

Niet minder of meer, de een of de ander:

het delen van macht is deel van ons plan.

Vol vreugde ziet God...

 

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,

want iedere stem geeft klank aan het koor.

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;

ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Vol vreugde ziet God...

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,

genadig begin van goddelijk recht.

Vol vreugde ziet God

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,

een plaats om te zijn, een plaats om te worden

getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen recht en geluk!

 

Instellingswoorden over het brood

 

Eten van het brood

Tijdens het eten van het brood wordt er kort gemusiceerd

 

Instellingswoorden over de wijn

 

Drinken van de wijn

Tijdens het drinken van de wijn wordt er kort gemusiceerd

 

We bidden samen:

  Onze Vader die in de hemelen zijt,

  Uw naam worde geheiligd,

  Uw koninkrijk kome,

  Uw wil geschiede

  gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

  Geef ons heden ons dagelijks brood

  en vergeef ons onze schulden,

  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

  en leid ons niet in verzoeking,

  maar verlos ons van de boze,

  want van U is het koninkrijk

  en de kracht en de heerlijkheid

  in der eeuwigheid.

  Amen.

 

Dienst van de uittocht

 

Muziek en tekst: 'Wat zijn mensen zonder dromen' (Melodie: Lied 913)

 

Wat zijn mensen zonder dromen,

zijn dat mensen zonder ziel?

Die eerst zien en dan geloven,

waar is hun verwondering?

Door de poriën der wereld

komen tekens naar ons toe,

die het denken richting geven,

wat ons hart met warmte voedt.

 

Zielentekens, beelden, dromen,

fluisteringen worden daad,

waarin God kan naderkomen,

die ons steunt, ten goede raadt.

Nieuwe hemel, nieuwe aarde,

niet alleen een visioen,

maar iets dat vandaag al waar is,

als wij onze dromen doen.

 

Zegen

Allen spreken uit: Amen, amen, amen.

 

 

 

 

 

Dienst van het afscheid

 

Toespraak van dhr. Jan v.d. Oever

 

Dank- en slotwoord van Ds. Ellen van Sluijs

 

Overvliegen van plaats naar plaats-

van gemeente naar gemeente

met een zegen door Arianne Ploeg-Blokland

 

Muziek en tekst: Nu wij uiteengaan.  Lied 423

 

Nu wij uiteengaan vragen wij God:

ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

ga met uw licht vóór hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

 

Voor alle mensen op onze weg:

vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

 

Uitleidende muziek