Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 13 JANUARI 2019

 

Voor orde van dienst klik hier

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan ds. Pieter ter Veen te Almere.

 

THEMA VAN DE DIENST

“Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.”

(Het thema is gekozen als aanloop naar de week van gebed van 20 t/m 27 januari, die als thema heeft “Recht voor ogen” en  n.a.v. de discussies die werden opgeroepen door de zgn. Nashville verklaring De liturgie is gebaseerd op Orde II en intrede B uit het dienstboek. Die orde leek mij passend bij het thema uit Amos, omdat in de intrede de tien woorden als lofverheffing gelezen worden. Daarmee hebben we meteen aan het begin van de dienst “het recht voor ogen” )

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

Vandaag besteden we weer speciale aandacht aan ons eigen project in Indonesië.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMEN UIT DE KERK

De bloemen deze zondag zijn als groet van de gemeente bestemd voor dhr. Frans Vreugdenhil, sectie zuid (bezorgadres staat op het kaartje bij de bloemen).

 

THEOLOGIE/FILOSOFIE OP DE MIDDAG

Op woensdag  16 januari komen we weer bij elkaar rondom het boek :”Hannah Arendt, politiek denker”. Hartelijke welkom om mee te praten. We beginnen om 13.30 uur tot 15.00 uur. Ook als U nog nooit geweest bent, U kan altijd nieuw instappen of gewoon eens een keertje meepraten. Welkom.

 

PASTORALE GEMEENTEAVOND IN DE BAAI MET MARINUS V.D. BERG

Op donderdag 17 januari is er weer een gemeenteavond. Dit keer met een pastoraal tintje. Marinus v.d. Berg komt met ons praten over EENZAAMHEID. Iets waar we allemaal mee te maken hebben. Sommigen uit eigen ervaring, anderen omdat ze er mee worden geconfronteerd in familie- of vriendenkring, of omdat U iemand bezoekt die eenzaam is. Er zijn veel eenzame mensen in Nederland. Toch is dit lang niet altijd zichtbaar.Vraag is hoe wij eenzaamheid kunnen signaleren en wat wij deals kerk aan kunnen doen aan dit levensgrote probleem. Deze avond is zeer aanbevolen voor een ieder binnen en buiten onze gemeente die zich bezig houdt met enigerlei vorm van pastoraal werk binnen of buiten de kerk. Maar ook als U geïnteresseerd bent in het thema dan bent U heel welkom. Geeft U dit ook door aan anderen. Marinus v.d. Berg is een begenadigd spreker en zal zeker veel goeds te berde brengen. Meer informatie nog hierover vindt U in de flyer die door iemand van taakgroep pastoraat bij de ingang is uitgereikt.

 

FILM IN DE BAAI

Op vrijdag 18 januari is er weer een film in de Baai. Dit keer wordt gedraaid:”Knielen op een bed violen”, naar het boek van Jan Siebelink. Deze Nederlandstalige film gaat over Hans Sievez (Barry Atsma), van beroep bloemenkweker, wordt benaderd door Jozef Mieras (Marcel Hensema) van een streng protestantse sekte. Na bestudering van boeken van de sekte meent hij dat in de kerk waar hij tot dan toe komt, God te mild wordt voorgesteld, en dat God veel strenger is. In plaats van naar de kerk te gaan heeft hij nu sektebijeenkomsten bij hem thuis.Op een dag heeft hij een bijzondere ervaring (met een zwerm vogels en een lichtbundel, waarbij hij zo overweldigd wordt dat hij op de grond valt), die door hem en de sekte wordt geïnterpreteerd als een teken van God dat hij is uitverkoren, waarop hij officieel lid wordt van de sekte. De film start om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur aan het Lukaserf 2 open en staat de koffie klaar. Na afloop is er een drankje aan de bar. Toegang gratis.

 

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

REACTIE OP DE NASHVILLE VERKLARING

Wie zijn wij mensen om zomaar te bepalen of God iets als zonde ziet? Hoe kan bijvoorbeeld de gelijkwaardige oprechte liefde tussen twee mensen zondig zijn? Is het niet zo dat daar waar liefde woont, God te vinden is?

Wij in de Protestantse Gemeente te Etten-Leur proberen deze geloofsuitspraak vorm te geven en hopen  een kerkelijke gemeenschap te zijn waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar afkomst, kleur of geaardheid. Immers, iedereen is welkom in het Huis van de Heer en aan de Tafel van de Heer en wanneer wij brood en wijn aan iedereen uitreiken zingen we daarbij vol overtuiging:”Voor ieder van ons, een plaats aan de tafel”.

We willen dag in dag uit en zondag aan zondag oprecht uitdragen en verklaren dat iedereen bij ons welkom is en zich naar wij hopen ook welkom voelt. De ‘rode draad’ in ons geloof is de naastenliefde: in de Nashvilleverklaring ontbreekt iedere vorm van  die naastenliefde! Wij beschouwen deze liefde als één van de  belangrijkste boodschappen van Jezus van Nazareth en trachten deze zo goed en zo kwaad als het gaat na te volgen.

De Nashville-verklaring heeft mensen (binnen en buiten de kerk) gekwetst en beïnvloedt de beeldvorming over religie. Kerken zoeken vaak juist naar wegen om te verbinden en aan te sluiten bij de maatschappelijke vraagstukken van vandaag.

Er is terecht veel ophef over de Nashville-verklaring. Die verklaring toont opvattingen die in een deel van de kerkelijke wereld leven. Echter onze gemeente kan en wil niet achter  deze harde tekst staan. De Nashvilleverklaring heeft zonder twijfel mensen (gelovig en niet gelovig) diep geraakt. LHBT’ers die het direct aangaat; hun familie en vrienden;  mensen die zoeken hoe ze hun seksualiteit vorm moeten geven, medechristenen die weggezet worden in de verklaring als tweederangs- of pseudochristenen omdat ze LHBT’ers beschouwen als medemensen, die er op ieder gebied mogen zijn en iedereen die zich in de worsteling van de ander probeert te verplaatsen. Waar is in deze Nashvilleverklaring het invoelend vermogen met medemensen? De cijfers over pogingen tot zelfdoding en depressiviteit spreken boekdelen. De oorzaak is meestal niet de beleving van seksualiteit zelf, maar de onverdraagzaamheid vanuit de samenleving. Afwijzing, vernedering, geweld of de dreiging ermee – veel LHBT’ers hebben ermee te maken gehad of ondervinden het. Die mensen verdienen onze solidariteit. Ze verdienen een uiting van naastenliefde. Gelukkig geven velen deze dagen blijk van die solidariteit en verbondenheid.

De Nashvilleverklaring kan bij veel mensen ook het beeld bevestigen van religie als achterhaald en ongevoelig. In dat beeld worden bijbelteksten uit een ver verleden absoluut genomen, los van de tijd en cultuur waarin ze ontstonden.  Teksten die een andere taal spreken zoals 1 Corinthiërs 13 over de liefde, zijn nergens in de Nashvilleverklaring te bekennen.  Deze vorm van gebrek aan compassie  stapelt zich op andere beelden van religie in de samenleving, zoals die van slachtoffers van misbruik in de kerkelijke wereld. De ondertekenaars van de Nashvilleverklaring zijn dat misbruik vanzelfsprekend niet aan te rekenen, maar deze verklaring werkt zeer zeker wel door in de beeldvorming van de samenleving. Religie komt er door in een kwaad daglicht.

 Veel leden van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur (de Baai) geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt en zien mensen daarom als gelijkwaardig, zonder uitzondering. Geaardheid speelt geen enkele rol. Voorgangers kunnen  homoseksueel zijn en een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen wordt in onze gemeente op dezelfde manier gevierd als tussen een man en een vrouw. Vaak zingen we in onze gemeente de belijdenis “Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est”. Of in het Nederlands…daar waar liefde woont, is God te vinden. In navolging van Jezus zijn we medeverantwoordelijk om waarden als barmhartigheid, gelijkwaardigheid en vergevingsgezindheid in de wereld te brengen. Vanuit compassie, solidariteit en zorgvuldigheid willen we met iedereen samen vieren in onze kerk en samen leven op deze aarde. Laten we nooit vergeten, er is maar één mensheid. Daar horen we allemaal bij, welke afkomst, kleur of geaardheid we dan ook hebben.

In navolging van andere PKN gemeenten hebben wij vrijdag de symbolische regenboogvlag aan onze vlaggenmast opgehangen en we zullen deze tot een nader te bepalen moment laten hangen.

De kerkenraad van de Baai.

 

OUDERENSOOS

Op zaterdag 19 januari is er weer de eerste Ouderensoos in het nieuwe jaar. We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Onze chauffeurs nodigen wij vanaf 15.30 uur uit om met ons het nieuwe jaar gezellig te beginnen.

 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP INTERIEUR BEHEER

Van januari tot april 2019 exposeert Bernadet Rijvers in De Baai.

Bernadet Rijvers (1963) heeft in Rijsbergen haar eigen atelier aan huis. Ze wordt voor haar landschapschilderijen geïnspireerd door de natuur en landelijke omgeving om haar heen. Het gaat haar niet om een natuurgetrouwe weergave maar om een impressie. Ze schildert met een losse toets, waarbij het bijzondere kleurgebruik en de rol van het licht opvallend zijn.

De schilderijen zijn te koop, maar ook te huur. Bernadet geeft ook cursussen en workshops in haar eigen atelier in Rijsbergen of op locatie. Ze exposeert regelmatig zodat mensen plezier kunnen beleven aan haar werk. Welkom op de open atelier dagen Rijsbergen op 13 en 14 april 2019 in Rijsbergen, Hazeldonksestraat 4.

Bekijk ook gerust eens haar website: www.bernadetrijvers.nl

Wij wensen u veel kijkplezier.

Namens de werkgroep,

Corry Koornneef

 

VOLGENDE KERKDIENSTEN

Zondag 20 januari is er in De Baai een Oecumenische dienst in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de Christenen. In de dienst zullen voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs en pastoor Ton Willemsen.

Op deze zondag is er voor de kinderen van de basisschool weer kinderdienst 2.0. Deze dienst begint tegelijk met de gewone kerkdienst.

De collecte in deze dienst is bestemd voor de wederopbouw in Palu en Midden-Sulawesi in Indonesië na de tsunami daar, september 2018. Dit is het gebied waar Pieter en Klazien ter Veen een aantal jaren werkzaam zijn geweest.

In de rest van de week is er, in het kader van deze week van gebed, dagelijks om 19.00 uur een gebedsdienst :

Maandag 21 januari: Christengemeente De Hoeksteen, Het Turfschip, Schipperstraat 2, Etten-Leur

Dinsdag 22 januari: NGK Diakonia, Gommersstraat 87, Rijsbergen.

Woensdag 23 januari: Mariaparochie,  Lambertuskerk, Markt,  Etten-Leur

Donderdag 24 januari: Protestantse Gemeente De Baai, Baai 154, Etten-Leur

Vrijdag 25 januari: Ichthus Evangelische Gemeente, Dreef 52, Etten-Leur

 

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST

 


 

LITURGIE 13 januari 2019               

 

Zingen:

Ps 145:1 en 2

Verootmoediging zie tekst

Lied 119:40

Lied 316:1 en 4

Lied 686:1

Lied 339A

Overdenking

Lied zie tekst

Lied 388:1 en 2

Nodiging zie tekst

Lied 388:3, 4 en 5

Lam Gods zie tekst

Lied 754:1, 2 en 3

Lezingen:

Micha 5:21-24

Handelingen 10:1-48 (1-43 parafrase)

Johannes 1:14-18

 

Vg:       Voor U belijden wij, almogende God,

Gem:    voor heel uw kerk en voor elkaar,

            dat wij gezondigd hebben

            in gedachten, woorden en werken.

            … gebedsstilte …

Vg.:      Ontferm U over ons,

Gem:    vergeef ons onze zonden

            en geleid ons tot het eeuwig leven,

Vg.       door Jezus Christus, onze Heer.

Gem:    Amen.

 

Ongestraft mag liefde bloeien

(melodie liedboek 791)

 

1. Ongestraft mag liefde bloeien,

vrijuit zoeken naar de zon.

Liefdes loop verdraagt geen boeien:

laat haar stromen als een bron!

 

2. Laat de liefde maar gebeuren

als een wonder van het licht,

als een regenboog vol kleuren

door de hemel zelf gesticht.

 

3. Niemand houdt de liefde tegen

waar zij langs de straten gaat.

Wie met liefde is gezegend,

koestert wie om liefde gaat.

 

4. God verhoede dat er iemand

in de liefde wordt gekrenkt.

Ware liefde oordeelt niemand,

maar aanvaardt haar als geschenk.

 

5. Liefde vraagt ons om ontferming

tegen wie haar vlammen dooft.

Wie haar rechten wil beschermen

vindt in liefde zelf geloof.

 

 

6. Wie voor liefde is geschapen

vreest ook niet bij tegenwind.

Liefde is het hemels wapen

dat de angsten overwint.

 

7. Leg de liefde niet aan banden,

gun haar gang de vrije loop.

Geef haar bloemen nooit uit handen,

want haar vrucht is onze hoop!

 

8. Ongestraft mag liefde bloeien,

vrijuit zoeken naar de zon.

liefdes loop verdraagt geen boeien,

laat haar stromen als een bron

 

Nodiging

v. Vrede met u allen

g. VREDE OOK MET U.

v. De harten omhoog!

g. WIJ HEFFEN ZE OP TOT DE HEER!

v. Laten wij danken de Heer onze God.

g. HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

 

Lam Gods

Christus, heilig Godslam,
die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus, heilig Godslam,
die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus, heilig Godslam,
die der wereld zonden draagt,
geef ons uwe vrede!
Amen.