Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 22 APRIL 2018

 

LITURGIE 22 april 2018               

 

Zingen:

Psalm 146:1,3,4 en 5

Loflied (staande)  zie tekst

Lied 979: 1,2,4,5 en 6

Lied 807:1,4,5 en 6

Lied 981

Psalm 23B: 1, 2 en 5

Lied 886

Respons gebeden zie tekst

Lied 793

Lezing:

Mattheüs 6:24-34 (uit de groene Bijbel)

Zoek eerst het Koninkrijk van God.

Uit: Geroepen om te zingen. Lied 105  (staande)

 

Zoek eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid.

En al het andere krijg je bovendien.

Hallelu, halleluja.

Refrein:

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.

 

Jij zult niet leven van brood alleen,

maar van ieder woord,

dat door de Heer gesproken wordt,

hallelu, halleluja.

Refrein.

 

Bid en jou zal gegeven zijn,

zoek en jij zult het zien.

Klop en de deur zal voor je open gaan, hallelu, halleluja.

Refrein.

 

Voorbeden. Na de woorden: “daarom bidden en zingen wij”zingt de gemeente:

 

Omdat Gij het zijt,

groter dan ons hart,

die mij hebt gezien,

eer ik werd geboren”.

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

DE VIERING VAN VANMORGEN

Jezus weet het allemaal goed te vertellen als hij spreekt over de vogels in de lucht en de lelies op het veld. Waarom zouden we ons zorgen maken? Het leven kan toch zo eenvoudig zijn. Is dit echt zo. Vandaag lezen we uit de Bergrede over (over)bezorgdheid. Voor de kinderen is er kindernevendienst 2.0. Ze mogen dus gelijk bij binnenkomst naar de nevendienst gaan.

 

KINDERNEVENDIENST

Op deze zondag is er voor de kinderen van de basisschool weer kinderdienst 2.0. Deze dienst begint tegelijk met de gewone kerkdienst.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

Guatemala is gebrandmerkt door de zesendertig jaar durende burgeroorlog. Hoewel de oorlog al in 1996 beëindigd werd, zijn de gevolgen van de oorlog nog iedere dag merkbaar. Het land kent veel criminaliteit, geweld en corruptie. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot.

Red Paz is een organisatie die zich samen met Kerk in Actie inzet voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Zij richt zich op de inheemse bevolking in het district Alta Verapaz. Ze reikt mensen handvatten aan om conflictsituaties binnen hun gezinnen, dorpsgemeenschappen en kerken op te lossen en gezamenlijk te werken aan een beter toekomst.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMEN UIT DE KERK.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Verspui.

 

WEL EN WEE

Jammer genoeg moest de heer Wim de Vries na enige tijd thuis geweest te zijn, weer opgenomen worden in het Amphiaziekenhuis, loc.  Molengracht (Postbus 90158, 4800 RK Breda). Een hele schrik weer. We hopen dat de uitslagen m.b.t. de onderzoeken, die hij moest ondergaan, perspectief mogen hebben. We wensen hem alle goeds toe en hopen dat hij eerdaags weer naar huis mag.

Verder herstel wensen we ook mevrouw Miep Sleeboom toe. Zij verblijft na een val op dit moment al weer enige weken op de revalidatieafdeling van het Anbarg. Ze heeft nog veel pijn. Toch lijkt de therapie haar vruchten af te werpen. We wensen haar veel goeds toe.

Mevrouw Annie Quak is jammer genoeg ook gevallen en is daarbij heel ongelukkig op de badrand terecht gekomen. Daarbij is ze ook nog geveld door de griep. We wensen deze pechvogel heel veel beterschap toe.

Onze gedachten gaan ook naar mevr. Verspui. Zij is heel ernstig ziek en heeft te horen gekregen dat ze niet meer beter kan worden. Heel verdrietig voor haar en haar man. We wensen en bidden haar en haar familie heel veel sterkte en kracht toe.

Op dit moment zijn er nog al wat mensen ziek of verblijven al dan niet tijdelijk in een instelling om daar verplicht te worden of therapie te volgen. Zij zijn in onze gedachten en worden zeker niet vergeten.

 

TUIN

Als ik op dit moment van schrijven uit het raam zou kijken, dan zie ik in de zijtuin rondom ons huis een grote ravage. Enerzijds omdat er in de pastorie een gezin woont, zonder groene vingers; anderzijds omdat de hele boel op de schop is genomen. Echter op het moment dat U dit leest is waarschijnlijk onze tuin omgetoverd in een paradijsje. Een aantal mannen van de tuinploeg werkt op dit moment keihard om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn er heel blij mee en waarschijnlijk een aantal gemeenteleden, die het in de pastorietuin maar een rotzooitje vonden, waarschijnlijk ook. Heren bedankt voor jullie inzet en de mooie zijtuin.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

Omdat het helaas niet in de Kerkklok werd opgenomen en er twijfels waren over het doorgaan van onderstaande traditie nu alvast onderstaand bericht:

LOPEND VUURTJE

Zaterdag 19 mei a.s. organiseren we voor de 17e keer weer onze sponsorfietstocht. Dit jaar fietsen we voor ons nieuwe project in Indonesië, genaamd Yabima (ondersteuning van boeren in Zuid-Sumatra). De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden n.l. 35-45-65 en 100 km. Deelname is gratis. Toch zou het fijn zijn, als de fietsers flink gesponsord werden. Ieder bedrag is welkom. Mocht U de deelnemende kerken per auto willen bezoeken, dan is dat ook mogelijk. De sponsorlijsten en inschrijfformulieren liggen weer voor U klaar. Noteer deze datum alvast in uw agenda en doe mee. Het is ontzettend leuk en gezellig  om elkaar op deze manier te ontmoeten en te genieten van ons mooie Brabantse Landschap. Vanaf 9.00 uur staat de koffie/thee klaar. Om 9.30 uur is het startschot. U mag natuurlijk ook op een andere tijd vertrekken. De kerken sluiten om 17.00 uur.

Wilt U meer informatie over deze fietstocht? U kunt bellen met Bas Hollemans 06 27442681

 

EETCAFÉ

Maandag 7 mei is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Mieke Boekhold, tel. 076-5429425.

 

EVA

Woensdag a.s. is er weer een ontmoetingsochtend van EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).

Plaats van ontmoeting: Centrum "De Baai". Tijd: half 10 tot half 12.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Joke Gelderblom tel. 076-5022495 of Sabine v.d. Bosch tel 076-5017105

 

DAUWTRAPPEN HEMELVAARTSDAG

Donderdag 10 mei is er voor de liefhebbers van vroeg opstaan, mooie natuur en goed gezelschap weer een mooie wandeltocht door het buitengebied van Etten-Leur. We starten om 6.00 u. vanaf het Trouwkerkje en zijn tegen 8.00 u. weer terug voor een gezamenlijk ontbijt en aansluitend een kerkdienst. Zorg voor stevige wandelschoenen en je eigen knapzak met eten en drinken. Wil je meelopen dan horen we het graag! We zien naar jullie uit! Hartelijke groet, Sjac en Carole van Dueren den Hollander. (076-5036266)

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 4 mei  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 29 april zal voorgaan mevrouw ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven (B).

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST