Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 29 MAART 2020 - VIJFDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

 

Voor orde van dienst klik hier

 

 

ER IS OP DEZE ZONDAG (EN IN IEDER GEVAL OOK OP 5 APRIL), IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, IN DE BAAI GEEN VOOR BELANGSTELLENDEN TOEGANKELIJKE DIENST.

De dienst wordt wel via internet uitgezonden

(link: https://kerkdienstgemist.nl/search?city=2029&ref=state_list&station=1 )

Op de site van De Baai vindt u, onder de Rubriek Berichten, bij de wekelijkse gemeentebrief ook de voor deze zondag bestemde gemeentebrief, waarin u kunt zien welke liederen en schriftlezingen er gebruikt zullen worden.

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs

 

DE DIENST VANMORGEN

In deze digitaal uitgezonden viering op zondag Judica wordt gelezen uit Marcus 14 over de vrouw, die de voeten van Jezus wast en met die liefdevolle daad aan Jezus zorg verleent. Net zoals er in deze tijd van crisis veel mensen liefdevolle zorg en aandacht verlenen. Het is fijn en vertrouwd dat Wim Frankhuijzen speelt, er een koster aanwezig is en ook enkele ambtsdragers. We hopen dat ook U aanwezig bent en meeluistert of later in de week terugluistert. We zijn door Gods Geest verbonden.

 

LITURGISCHE SCHIKKING.

In deze bezinningstijd op weg naar Pasen hebben we een kruis gemaakt van de stam van de kerstboom en een link van begin naar einde. Tevens maken we, aan de hand van Matth.25:35-36, een verbinding naar 75 jr. bevrijding en de stroom vluchtelingen.

Vluchtelingen……….ze zijn vreemdelingen, geven wij ze onderdak? Velen van ons stammen af van de Hugenoten, ook zij waren vreemdelingen en kregen onderdak zodat wij nu in geloofsvrijheid kunnen leven.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)
Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie..

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 22 maart 2020

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift aan de kerk collecte 22 maart 2020

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMEN UIT DE KERK

Omdat we niet altijd weten of er bloemen beschikbaar zijn wordt tot 1 juni a.s. in deze rubriek vermeld wie er de afgelopen zondag de bloemen als groet van de gemeente heeft ontvangen. Vorige week was het boeket bestemd voor  Wim Frankhuijzen. We hopen ook deze zondag weer bloemen als groet van de gemeente te kunnen weggeven.

 

 

 

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op zaterdag 21 maart is overleden de heer Pieter Brand. Hij is 63 jaar oud geworden. We noemen zijn naam met liefde en respect en ter nagedachtenis wordt lied 960 couplet 3 gedeclameerd op de muziek die de organist speelt.

 

VOORBEDEN EN MOOIE TEKSTEN

U kunt tot vrijdagavond voorafgaand aan de viering van zondag voorbeden doorgeven. Deze worden dan in de kerkdienst verwoord door de voorganger. Voorbeden na vrijdag worden meegenomen naar de opvolgende zondag. U kunt ook zelf in het voorbedeboek schrijven (zie hieronder). Op deze manier blijven we toch met elkaar verbonden. Natuurlijk kunt U ook mooie gedichten, teksten, verhalen digitaal naar mij sturen. Misschien krijgt het door U gezondene  een plaatsje in de viering. Soms op de eerstvolgende zondag, maar het kan ook opgeschoven worden naar een latere zondag, omdat de tekst liturgisch dan beter past.

 

KERK OPEN

Enkele keren per week is de kerk open. U kunt dan in het stiltecentrum van de kerk een kaarsje aansteken, wat bidden of zo maar wat stil zijn of mediteren. Wel is het belangrijk om afstand te houden van anderen. Zoals U weet minimaal 150 centimeter. Mochten er drie mensen zijn in het stiltecentrum dan wordt U gevraagd even rustig op een stoel in de kerkzaal te wachten tot er weer plaats is. U mag (als U dat wil) een gebedsintentie in het voorbedeboek schrijven. Dit ligt op de geëigende plaats in de ontvangsthal. Gebruikt U de ingang, gelegen aan Baai 154.

De kerk is open op:

Dinsdagochtenden van 9.00 tot 10.00 uur.

Woensdagavonden van 18.45 tot 19.45 uur.

Donderdagmiddagen van 14.00 tot 15.00 uur.

Ook niet gemeenteleden zijn welkom om een kaarsje aan te steken. Echter te allen tijde blijft gelden; Houdt afstand.

 

HOE KUNNEN WE MET ELKAAR VERBONDEN BLIJFEN, OOK IN TIJDEN VAN CRISISTIJD

De wekelijkse gemeentebrieven zullen, zo lang de crisis duurt, breed verspreid worden. Dat betekent dat  ieder gemeentelid, waarvan een emailadres bekend is, de gemeentebrief digitaal krijgt. Het verzoek is (en geef dit ook door) dat mensen die een emailadres hebben, maar wat niet bij ons bekend is en toch graag op de hoogte gehouden willen worden van het reilen en zeilen binnen en buiten de Baai hun emailadres kunnen doorgeven aan het kerkelijk bureau. a.j.van.wel@planet.nl   De heer Van Wel geeft het emailadres dan door aan onze scriba en U krijgt dan in deze crisistijd iedere week de gemeentebrief.

Wat ook heel belangrijk is:

Er zijn ook mensen die niet digitaal verbonden zijn. Enerzijds omdat ze geen computer hebben of vanaf een scherm alles slecht kunnen zien. Ook deze mensen willen we graag van informatie voorzien. U kunt Uw naam doorgeven aan Uw eigen contactpersoon. Zij/Hij zal dan uw naam en adres doorgeven aan diegene die verantwoordelijk is voor de verspreiding van de gemeentebrieven.

 

AANGAANDE UITVAARTEN:

Veel vragen krijg ik vanuit de gemeente over mogelijk overlijden. We hopen er dan voor elkaar te kunnen zijn en troost en een goed woord te kunnen bieden. Echter wel op aangepaste wijze. Een uitvaartdienst vanuit de Baai blijft mogelijk. Echter met maximaal 30 mensen. Dit is inclusief de voorganger, organist, ouderling van dienst en de koster. U kunt dus maximaal 26 mensen uitnodigen inclusief evt. partner, evt. ouders, evt. kinderen/kleinkinderen en naaste familie.  Natuurlijk is ook een uitvaart in het crematorium of een eenvoudige dienst op de begraafplaats mogelijk. Ook hier geldt: maximaal 30 mensen. Ook in deze tijd hopen wel elkaar in tijden van verdriet en gemis te ondersteunen. Een hele kleine troost:  bij digitale kerkdiensten blijven we overledenen gedenken. We noemen de naam van de overledene met liefde en respect. Tevens bestaat de mogelijkheid om later, na deze crisistijd, een gedenkdienst te organiseren. B.v. op de dag van de uitstrooiing van de as of op de dag waarop de overledene jarig zou zijn of…..

 

PASTORAAT

Pastoraat bij u aan huis kan jammer genoeg niet meer worden gegeven. Ook niet als het niet gaat om ziekte, maar om andere redenen. Dit betreuren wij natuurlijk zeer.  Wel kan er natuurlijk gebruik gemaakt worden van telefoon, mail, een mooie kaart of anderszins. Wij vinden het heel verdrietig en triest dat het zo moet, maar de maatregelen genomen door de regering staan het persoonlijk bezoek op dit moment niet toe. Ook wordt er vanuit de PKN afgeraden om gemeenteleden thuis te bezoeken. Ik deed dit tot het moment van schrijven nog wel, maar sinds vanmorgen heb ook ik besloten mij hieraan te gaan houden.

Crisispastoraat  wordt nog wel gegeven. In uitzonderlijke gevallen aan huis. Crisispastoraat is op dit moment maatwerk. Zolang het telefonisch kan proberen we het op deze manier. Soms is echter aanwezigheid bij mensen thuis noodzakelijk. Aangaande crisispastoraat aan mensen in een instelling of ziekenhuis gelden andere regels. Crisispastoraat is altijd in overleg.

 

DANK

Deze bovenstaande maatregelen komen “koud”over en zijn zeker niet des kerks. We zouden het heel graag anders willen. Het “Omzien naar elkaar” is zo belangrijk. Ook in deze tijd.  En nu kan het allemaal niet op onze gangbare manieren. Een arm om iemand heen; een gesprek onder vier ogen; een wandelingetje; een fijne maaltijd of…. Het kan en mag allemaal niet.  Toch zijn er heel veel mensen die hun uiterste best doen om er te zijn voor gemeenteleden en voor mensen van buiten de gemeente, die soms zomaar op ons pad komen. Bij deze wil ik deze mensen heel erg danken. Echt fantastisch hoe mensen creatief proberen om er te zijn voor elkaar.

 

PERMANENTE EDUCATIE

Soms is informatie al achterhaald voordat het gepubliceerd is. Dat krijg je in deze periode. Het stukje over de permanente educatie in de komende Kerkklok, dient U als niet geschreven te beschouwen.

 

TOT SLOT

wens ik U allen heel veel sterkte en kracht toe. Juist in deze moeilijke tijd. In Christus zijn we verbonden.

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

EETCAFÉ

In verband met het coronavirus gaat het eetcafé op maandag 6 april en op 11 mei niet door.

 

PAASGROETEN 2020:  DOET U MEE?

Paasgroeten 2020: Verlenging insturen kaarten met paasgroeten.

In verband met de maatregelen van de overheid zullen kerkdiensten de komende weken niet of in een gewijzigde vorm plaatsvinden. Dit biedt kerken geen of nauwelijks gelegenheid met de Paasgroetenactie aan de slag te gaan. Daarom is besloten de Paasgroetenactie in 2020 te verlengen. De kaarten met paasgroeten voor gedetineerden kunnen nu tot nader bericht worden ingestuurd tot uiterlijk 24 april. Na deze datum worden de kaarten gesorteerd en doorgestuurd naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en naar Nederlandse gevangenen in het buitenland. 
Deze verplaatsing doet geen afbreuk aan de actie, omdat de groeten vanuit de vieringen in het teken van Pasen staan. Een kaartje ontvangen doet altijd goed, en zo´n paasgroet heeft een extra dimensie. Gevangenen realiseren zich juist ook in deze tijd dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Kaarten kunt u verkrijgen bij Daniëlle Breedveld,
(076-5014338; dbreedveld@ziggo.nl)  die ook zal zorgen voor centrale versturing. 

 

CORONA VERSIE VAN DE VOEDSELBANKACTIE

Omdat er vanwege het rondwarende Corona virus ook de komende week geen life-kerkbezoek mogelijk is, zijn wij genoodzaakt onze 40-dagen actie aan te passen.

Bent U al boodschappen aan het sparen in een aparte boodschappentas? Wij hopen dat er met Pasen weer een kerkdienst gehouden kan worden. Dan kunt U uw hopelijk volle tassen mee naar de kerk nemen. Wij zullen in overleg met de Voedselbank kijken wanneer de boodschappen het beste afgeleverd kunnen worden.

Mocht er met Pasen nog geen kerkdienst zijn, dan zullen wij U tijdig laten weten waar en wanneer U de boodschappen in kunt leveren.

Laten we proberen om de Voedselbank niet de dupe te laten worden van deze crisis.

Omdat er zo massaal wordt gehamsterd, vist de Voedselbank helaas achter het net. Er is nog maar heel weinig over van de producten die zij normaal aangeleverd krijgen. Laten wij daarom extra ons best doen om hen wat extra’s te geven .

Het dagelijks leven gaat gewoon door en wij kunnen er met elkaar voor zorgen dat de klanten van de Voedselbank  niet het kind van de rekening worden in deze voor ons allemaal moeilijke tijd.

Als U moeite hebt met boodschappen doen of liever een gift geeft, dan kunt u een bedrag over maken op rekening NL30 RABO 0128254467 ten name van de Protestantse Gemeente inzake College van Diakenen onder vermelding van Voedselbankactie.

Wij doen dan voor U de boodschappen.

Namens werkgroep KES, Carla Visser

 

VOLGENDE KERKDIENSTEN

Zondag 5 april, Palmpasen, zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

In verband met de richtlijnen van de overheid vanwege het coronavirus is deze dienst alleen via internet te volgen.

De voor maandag 6 april op de agenda staande Oecumenische gebedsdienst rond vergeving is afgelast.

De overige diensten in de Stille Week, Witte Donderdag  (9 april - 19.30 uur), Goede Vrijdag (10 april - 19.30 uur) en Stille Zaterdag (11 april - 21.30 uur) gaan op sobere wijze door, maar zijn alleen via internet te volgen. Dat geldt ook voor Paaszondag (12 april) en alle diensten daarna tot en met Pinksteren.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST

 


 

LITURGIE 29 maart 2020

 

Zingen:

Lied zie tekst declamatie predikant

Lied 558:3

Lied 563 declamatie predikant

Gedicht: zou het kunnen dat…

Lied 960:3 declamatie predikant

Lied 961 declamatie predikant

Lied 458 declamatie predikant

Lied zie tekst declamatie predikant

Lezing:

Marcus 14:1-10

Veertig dagen nog tot Pasen.

Uit: Zangen van zoeken en zien. Lied 703

 

Veertig dagen nog tot Pasen

 tot de winter is gegaan.

En het lengen van de dagen

kou en duister gaan verjagen

en het leven op zal staan.

 

 

Veertig weken duurt het groeien

van het ongeboren kind

In de warme schoot van moeder

tot het klaar is om te komen.

Volheid is en nieuw begin.

 

Veertig jaren van een leven

zijn naar mensenmaat een tijd

Om te leren en te delen

wat met moeite werd verkregen.

Daardoor worden mensen vrij.

 

Veertig dagen nog tot Pasen,

soms een tocht door de woestijn

Om te leren en te vragen

hoe je duister kunt verjagen

om met Pasen klaar te zijn.

 

Veertig dagen, weken, jaren,

wachten weten en ervaren

Dat iets nieuws, verandering,

met vreugd’en moeite samen ging.

 

 

 

Wij keren ons naar binnen.

melodie van lied 439

 

Wij keren ons naar binnen

naar het intieme licht.

Daar moet de reis beginnen

op ’t goede land gericht.

Een tocht van lange duur,

van moed, volharding geven,

een tinteling van leven.

De warmte van het vuur.

 

Daar geven wij uit handen

al wat ons hier verwart.

Wij zoeken de verbanden,

de wijsheid in ons hart.

Niet als een trots bezit,

niet om ons zelf te strelen,

Maar om de pijn te helen,

die in het leven zit.

 

Dan leren wij door lijden

de vriendelijke kracht.

Zo helpen wij bevrijden

wat in het duister wacht.

Totdat de morgen daagt

waarop wij slagen kunnen

de liefde te vervullen.

Dat wordt van ons gevraagd.