Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 16 MEI 2021

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan mevrouw ds. A. Gierkink te Giessen.

Zij schrijft bij deze dienst: " Johannes 17 wordt ook wel het Hogepriesterlijk gebed genoemd. Het is het gebed van Jezus tot Zijn Vader vlak voor Hij gevangen genomen wordt. Het is één van de traditionele lezingen voor deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. We worden er zo aan herinnerd dat Jezus voor ons gebeden heeft. In Johannes 17 geeft Jezus een blauwdruk van Zijn ideeën voor Zijn kerk. Hij legt daarbij veel nadruk op de eenheid van Zijn volgelingen en op de onderlinge liefde. Over die eenheid en liefde gaat het in de overdenking. We vragen het Hem ook, maak onze harten één in bidden en in smeken. De dienst sluiten we af met een wellicht onbekende tekst “Opgevaren naar de hemel, naar de Vader, naar de troon” een lied voor Hemelvaartsdag, maar ook een lied passend bij deze zondag. Hoewel de tekst misschien minder bekend is, is de melodie een hele bekende. De prachtige melodie gecomponeerd door Beethoven “Vreugde, vreugde, louter vreugde” dat mag ook doorklinken in dit lied, de vreugde dat onze Heer, naast de Vader op de troon zit en vandaar met ons alle dagen. (Wellicht is de melodie voor velen nog bekender als het Europese “volkslied’)".

 

LITURGIE 16 MEI 2021

 

VOORBEREIDING

 

Intochtspsalm Psalm 27 versie The Psalm Project

 

God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,

ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.

Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,

Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.

 

Dit ene is

wat heel mijn hart verlangt,

te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,

die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,

wacht op de Heer mijn hart,

ja wacht, houd moed.

 

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,

wees mij een gids die veilig mij geleidt.

Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,

U die voor mij de weg al hebt bereid.

 

Dit ene is

wat heel mijn hart verlangt,

te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,

die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,

wacht op de Heer mijn hart,

ja wacht, houd moed.

 

Dit ene is

wat heel mijn hart verlangt,

te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,

die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,

wacht op de Heer mijn hart,

ja wacht, houd moed.

Wat heel mijn hart verlangt,

te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,

die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,

wacht op de Heer mijn hart,

ja wacht, houd moed.

 

Verootmoediging Hemelhoog 275: 1, 2, 3 en 4

 

Heer, ik kom tot U

hoor naar mijn gebed

Vergeef mijn zonden nu

en reinig mijn hart

 

Met uw liefde, Heer

kom mij tegemoet

nu ik mij tot U keer

en maak alles goed

 

Zie mij voor U staan

zondig en onrein

O, Jezus raak mij aan

van U wil ik zijn

 

Jezus op uw woord

vestig ik mijn hoop

U leeft en U verhoort

mijn bede tot U

 

Genadeverkondiging 1 Timoteüs 1:15

 

Leefregel 1 Petrus 4:7-11

 

Lied 534: 1, 2, 3 en 4

 

Dienst van het Woord

 

Lezing Ezechiël 39:21-29

 

Psalm 87: 1, 3 en 4

 

Lezing 1 Petrus 4:12-14; 5:6-11

 

Lezing Johannes 17:1-23

 

Gezang 235: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken)

 

In bidden en in smeken,

maak onze harten één.

Wij hunk’ren naar een teken,

o, laat ons niet alleen.

De Heiland is getreden

aan 's Vaders rechterhand:

wij wachten hier beneden

de gaven van zijn hand.

 

Wijd open staan de deuren,

nu is de toegang vrij.

Voor wie verweesd hier treuren

is Jezus' hulp nabij.

Al dreigen nog gevaren,

al wacht ons kruis en strijd,

de Geest zal ons bewaren,

de Geest, die troost en leidt

 

verkondiging

 

orgelspel

 

GEBEDEN EN GAVEN

 

Slotlied: “Opgevaren naar de hemel”

 

Opgevaren naar de hemel,

naar de Vader, naar de troon.

Wil in mij een plaats bereiden,

zodat U ook in mij woon'.

Leer ons uw beloften grijpen,

Vader, U vergeet ons niet!

Als wij zingen tot uw eer,

wil dan horen naar ons lied.

 

Heer, omgeef ons met uw liefde

leer ons prijzen uwe Naam.

Sterk ons met uw Woord en Geest,

als wij door dit leven gaan.

Onze Vader, hoor ons bidden

en geef ons uw wond're kracht.

Onze Vader in de hemel,

kom tot ons, de wereld wacht.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie

De Diaconie ondersteunt alle hulpvragen die bestemd zijn voor gemeenteleden die op één of andere wijze in de knel zijn geraakt. Verder moet hierbij worden gedacht aan de ondersteuning van het ouderenwerk, diaconale vakanties en kerstpakketten. Daarnaast ondersteunt de Diaconie ook de projecten van ‘Kerk in Actie’ door wekelijks te collecteren voor specifieke projecten. Ook wordt vanuit de Diaconie onder andere het Oecumenisch Overleg ondersteund en worden vaste lasten betaald, denk daarbij bijvoorbeeld aan het Diaconaal Quotum en de verplichting aan de stichting INLIA. U kunt hieraan zien dat uw bijdrage goed terecht komt.

Deze collecte wordt dus van harte bij u aanbevolen.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 16 mei 2021

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMENGROET

Er zijn vandaag 2 bossen bloemen die als groet van de gemeente gaan naar mevrouw Moes (sectie HSW) en mevrouw Zock (sectie zuid).

 

BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS

In de dienst van 30 mei aanstaande zullen twee gemeenteleden, Carla en Jaap Visser worden bevestigd als ambtsdrager. Carla Visser wordt diaken en Jaap Visser ouderling-kerkrentmeester. In deze dienst zal ook afscheid worden genomen van 2 ambtsdragers te weten Wendy Vrijdag en Jan van den Oever. Waarschijnlijk zal Wendy overigens niet bij deze dienst aanwezig kunnen zijn.

 

VERSOEPELING CORONA EN KERKDIENSTEN

In haar vergadering van 12 mei heeft het moderamen besloten dat er vanaf zondag 23 mei aanstaande (Pinksteren) bij de reguliere kerkdiensten in de Baai weer meer personen aanwezig mogen zijn. Daarbij is wel afgesproken dat deze versoepeling per direct ongedaan gemaakt kan worden wanneer de situatie rond de pandemie weer verslechterd

Vanaf 23 mei gaan we weer terug naar de situatie van voor de laatste lockdown, dat wil zeggen dat er per dienst 30 personen (exclusief de medewerkers) aanwezig mogen zijn.

Zoals ook toen gebruikelijk is vooraf aanmelden verplicht.

Bij het reserveren moet u aangeven met hoeveel mensen U komt. Eén mail naar het  reserveringsadres (reserverenkerkdienstdebaai@gmail.com) voor twee of meerdere personen volstaat, mits U maar aangeeft voor hoeveel en voor wie precies U reserveert. Omdat eventuele huisgenoten van medewerkers (bv. van koster, ambtsdragers etc.) meetellen bij die maximaal 30 personen is ook nu het verzoek dat partners c.q. huisgenoten reserveren via het reserveringssysteem.

Iedere bezoeker wordt geacht zich te houden aan de instructie van de coördinatoren,de spelregels en het gebruiksplan (zie onder andere de Kerkgids 2020-2021). Daarnaast is het dragen van een mondkapje, als u niet op een stoel zit,verplicht.

Wij hopen iedereen binnenkort weer in de Baai te mogen ontmoeten.

 

COLLECTEGELD EN GIFTEN IN APRIL 2021

Namens het College van Kerkrentmeesters delen wij U het volgende mede.

In de maand april  heeft u weer  ruimhartig geld op onze bankrekening gestort,  met als omschrijving collectes, extra gift,  extra vrijwillige bijdrage en giften voor het eigen kerken werk.

De opbrengst in april maar liefst € 420,00   Een bedrag waar we zeer blij mee zijn en  U hartelijk voor bedanken !!

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 23 mei, Pinksteren,  zal voorgaan ds. J. Vanhees te Mol (B)

 

DE KERKENRAAD WENST U GOEDE DIENSTEN TOE