Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 24 MEI 2020

 

ER ZIJN OP DEZE ZONDAG EN VERDER OOK IN IEDER GEVAL TOT EN MET ZONDAG 14 JUNI, IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, IN DE BAAI GEEN VOOR BELANGSTELLENDEN TOEGANKELIJKE DIENSTEN.

De dienst wordt wel via internet uitgezonden

link:via eigen website of via https://kerkdienstgemist.nl/search?city=2029&ref=state_list&station=1

Op de site van De Baai vindt u, onder de Rubriek Berichten, bij de wekelijkse gemeentebrief ook de voor deze zondag bestemde gemeentebrief, waarin u kunt zien welke liederen en schriftlezing(en) er gebruikt zullen worden.

 

 

LITURGIE

Orgelspel

 

Welkom en groet

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 

Intochtslied: Rond het licht dat leven doet. Lied 287

 

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Drempelgebed.

 

Over de viering

 

Gezongen kyrie en gloria: Lied 413: 3 en 1. Grote God, wij loven U. 

 

Gebed om de Heilige Geest.

 

Lezing: Jesaja 55.

 

Lied: Psalm 77: 1 en 4

 

Overweging.

 

Tijdens de overweging wordt Johannes 1:1-5 gelezen.

 

 Muzikaal intermezzo.

 

Lied: Als God ons thuisbrengt. Lied  126A 

 

Mededelingen en collecte

 

Voorbeden. Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”, zingen we samen: Ubi caritas. Lied 568A.

 

Slotlied: Lied 416. Ga met God  

 

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

 

DE VIERING VAN DEZE ZONDAG

Deze zevende zondag na Pasen wordt zondag “Exaudi” genoemd. Zondag “weeskinderen”. Dit n.a.v. Johannes 14:18:”Ik zal U niet als wezen achterlaten”.   In het kerkelijk jaar een wat eenzame zondag. Afgelopen donderdag was het immers Hemelvaart en Pinksteren met de uitzending van de levend makende Geest moet nog komen. Waar halen we dan onze hoop vandaan. Misschien wel vanuit de belofte dat Gods trouw onveranderlijk is en dat God ons niet zal achterlaten. We lezen Jesaja 55 en enkele verzen uit Johannes 1 en bereiden het Pinksterfeest voor. The Book of Common Prayer schrijft op deze zondag het volgende gebed voor:

“Wij  bidden U dat gij ons geen wezen zult laten. Zend ons uw Heilige Geest om ons te vertroosten en geef ons deel aan dezelfde verhoging die Gij vóór ons ook aan uw Zoon hebt gegeven”.

 

DOE INTOCHT

Wij zochten in het donker, God naar U en naar elkaar.

U bent er altijd, overal voor ons, voor alle mensenkinderen.

En als wij samen zijn bent U ook hier:

De Vader van het Licht.

De Moeder van de warmte.

Wij hopen altijd weer

Dat mensen die ons zoeken of ons vinden,

Zullen blijven in ons leven.

Zo graag worden wijzelf ook vindplaats en verblijfplaats, God, voor U.

Wil wonen onder ons en bij ons:

Ons hart staat voor U open en wil Uw tempel zijn.

Doe intocht, God, wil blijven in ons leven.

Ontferm U over ons, over de voren en de vouwen

Waarmee het leven ons getekend heeft.

Ontferm U over onze aarde, die aangetast is, bijna opgebrand.

Kom met Uw Licht en laat Uw hand de wereld raken.

Kom met Uw zorg en genees, heel, waar mogelijk.

Doe ons volgen, alle dagen Uw spoor van liefde

voor genegenheid en vriendschap.

 

Gebed van Fum van den Ham.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat).

Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: diaconiecollecte 24 mei 2020.

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift aan de kerk collecte 24 mei 2020

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMEN UIT DE KERK

Deze zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar familie Bonnet in het kader van het overlijden van moeder en oma Judy. De bloemen kunnen gebracht worden naar familie De Wit-Bonnet, sectie zuid. Het tweede boeket is bestemd voor mevrouw Rita Poll. Zij is onlangs na een zware hartoperatie ontslagen uit het ziekenhuis en is gelukkig weer thuis. Ook zij woont in sectie zuid.

 

CONCERT

Op woensdag 27 mei a.s. zullen Wim Frankhuijzen (orgel en piano), Paul Demper (orgel) en Jan Kamm (dienstdoend koster en solozanger) voor ons allen weer een mooi concert verzorgen vanuit de kerk. Het concert vindt plaats tussen 19.15 en 19.45 uur. Het is vanzelfsprekend in deze coronatijd dat het concert thuis digitaal beluisterd wordt. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat U lijfelijk naar dit concert komt luisteren.  U kunt gewoon thuis inloggen op dezelfde wijze als op de zondagochtenden. We zijn dankbaar dat Wim, Paul en Jan dit initiatief in deze bijzondere en moeilijke tijd hebben opgepakt. We wensen hen heel veel vreugde bij het spelen en zingen en ons allen veel luisterplezier. Wim, Paul en Jan…heel erg bedankt. Omdat er tijdens het concert geen nummer worden aangekondigd hier alvast de speellijst.

Repertoire voor woensdag 27 mei a.s.

Paul speelt: Komt laat ons vrolijk zingen.

Paul speelt: Rijst op, rijst op voor Jezus.

 Wim speelt:  The Rose

Wim speelt:  Swing Low

 Paul speelt:  Mijn Jezus ik houd van U.

Paul speelt:  Jezus ga ons voor, deze wereld door.              Met zang door Jan.

 Wim  speelt:  Blue Moon

Wim speelt : Daar ruist langs de wolken met Jan

Paul speelt Stilte over alle landen.

Paul speelt  Van U zijn alle dingen, van U o God alleen.      Met zang door  Jan.

 Wim speelt:  Knaapje zag een Roosje staan

Wim speelt: De lucht zit nog vol dagen volgens Wim

 Paul speelt:  Als je geen liefde hebt voor elkaar.                 Met zang door Jan 

Paul speelt : Veilig in Jezus armen

 Wim speelt:  Fields of Gold

Wim speelt : Zoek het Koninkrijk

 

OPENINGSTIJDEN VAN DE BAAI

Komende week is de kerk open op dinsdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur en op woensdag van 18.45 en 19.45 uur. U bent natuurlijk van harte welkom op dinsdag en woensdag in het stiltecentrum van de kerk om een kaarsje aan te steken, wat te mediteren en/of te bidden of zo maar de stilte te ervaren. Vanaf 1 juni zal de kerk iedere woensdag geopend zijn van 18.45 tot 19.45 uur.

 

VOORBEDEN IN DE BAAI

Naast het zelf inschrijven in het voorbedeboek tijdens de openingstijden van de kerk kunt U ook een voorbede aan mij mailen. Dit kan tot vrijdagmiddag. Wanneer er een gastpredikant voorgaat, wordt U verzocht de voorbede helemaal uit te schrijven in het voorbedeboek of de voorbede aan mij te melden. Ik typ deze dan uit en plak deze in het boek. Een gastvoorganger is immers niet altijd op de hoogte van het verhaal rondom de betreffende intentie.

 

LUIDEN KLOK

Op woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur luidt de kerkklok. Dit om mensen een hart onder de riem te steken en op deze wijze ook de verbondenheid aan te geven met kerken in Nederland en in de wereld.  Wereldwijd wordt op woensdagavonden een kwartier de klok geluid. In Nederland dus om 19.00 uur.

 

VERANTWOORDING GIFT

Anderhalve week geleden ontving ik middels een mooie kaart een biljet van 50 euro. Deze gift is natuurlijk in dank aanvaard.  De gulle gever schreef het volgende:”Dank dat het licht van Christus door U en de gemeente voor mij is behouden”. Het bedrag zou bestemd moeten worden voor kaarsen in de kerk. Een heel mooi doel. Het bedrag is inmiddels overgedragen aan het college van kerkrentmeesters en zal zeker besteed worden voor lichten in de kerk.

 

PINKSTERDIENST

Volgende week zondag vieren we het hoogfeest van Pinksteren. Verdrietig genoeg kunnen we dit mooie feest nog steeds niet met elkaar vieren. We zijn vanuit de bescherming van ons eigen huis met elkaar digitaal verbonden. Immers De Heilige Geest waait waarheen Zij wil. Logischerwijs zal er om 10.00 uur een Pinksterdienst zijn, die net als iedere zondag digitaal wordt uitgezonden. Om toch wat mooie Pinksterliederen ten gehore te brengen zijn er een paar mensen uitgenodigd die in grote afstand van elkaar de bekende Pinksterliederen gaan zingen. Henk Borsboom zal “Amazing Grace”ten gehore brengen en Wim bespeelt natuurlijk net als iedere zondag het orgel/de piano. We hopen er voor U en voor elkaar een mooie Pinksterviering van te maken.

 

VAKANTIE

Van maandag 1 juni tot en met dinsdag 16 juni heb ik vakantie. Natuurlijk wordt er waargenomen. U kunt bij pastorale nood of andere dringende pastorale vragen het nummer van de pastoraatstelefoon bellen: Dit is 0647597120. Vanzelfsprekend kunt U ook contact opnemen met Uw ouderling of contactpersoon en bij een gemeentelid onder de 55 jaar natuurlijk onze kerkelijk werker Arianne Ploeg. Ook het team van bijzonder pastoraat staat in bijzondere gevallen voor U klaar. U wordt  zeker verder geholpen. Bij twijfel wie te benaderen kunt U logischerwijs ook eerdergenoemd nummer van de pastoraatstelefoon draaien.  Vanaf woensdag 17 juni hoop ik weer in Uw midden te zijn.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

JEUGDZONDAG 7 JUNI

Omdat we zondag 7 juni het jeugdwerkseizoen willen afsluiten zullen de kinderen in de leeftijd van 0 t/m ongeveer 11 jaar in de eerste week van juni een mail krijgen met een aantal liedjes voor verschillende leeftijdscategorieën over de zaaier. Het verhaal wat wordt meegestuurd is vooral bedoeld voor de kinderen in de leeftijd van de kinderdienst 2.0 en gaat over een bijzondere wedstrijd. Het zou leuk zijn als ouders en kinderen de tijd nemen om het verhaal eens (voor) te lezen en de liedjes te luisteren en misschien wel mee te zingen.

Ook in de eerste week van juni zal er bij alle kinderen in de leeftijd van de jeugdzondagkinderen een verrassing afgegeven worden. Ook als je misschien nog nooit hebt meegedaan, want ook jij hoort erbij. Een aantal gemeenteleden in de leeftijdscategorie 55- is druk bezig met de voorbereidingen en zal helpen met het rondbrengen van deze traktatie.

 

ALS EEN LOPEND VUURTJE

Ieder jaar hebben fietsers de zaterdag voor Pinksteren een fietstocht gemaakt en zich laten sponsoren t.b.v. een ZWO-project. Helaas gaat een georganiseerd ‘Lopend Vuurtje’ dit jaar niet door. Voor zover bekend zijn er toch fietsers die deze zaterdag op pad gaan, ze kunnen alleen geen kerken bezoeken om bijvoorbeeld een Pinkstergroet af te geven, die digitaal wordt verzonden aan de deelnemende kerken.

Wellicht had u er op gerekend één van de fietsers te sponsoren. Als dat zo is kunt u dit keer uw sponsorbijdrage direct overmaken naar de Diaconie. De bankrekeningen hiervoor zijn NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: sponsoring ‘Lopend Vuurtje’. Het thema dit jaar is: “Stook het vuur van betrokkenheid op”.

U voelt zich toch ook betrokken!

Bij voorbaat hartelijk dank.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 29 mei  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

EERSTVOLGENDE KERKDIENST

Zondag 31 mei 2020, Pinksteren zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST