Organisatie >> Kerkrentmeesters >> Administratie/Financiën >> Rekeningnummers

ANBI gegevens gemeente en diaconie

rekeningnummers

 

Voor de ANBI gegvens diaconie klik hier

 

Voor informatie over rekeningnummers klik hier

 

ANBI INFORMATIE GEMEENTE/COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

 

geplaatst 27 juni 2020

 

Naam:

Protestantse Gemeente te Etten-Leur

 

RSIN nummer:

002649548

 

Contactgegevens:

Protestantse Gemeente te Etten-Leur

Postbus 46 , 4870 AA Etten-Leur

Website:   www.protestantsettenleur.nl

Telefoon kerkelijk bureau: 076-5963400

Telefoon gebouw De Baai : 076-5013794

Adres gebouw De Baai: Lukaserf 2, 4871 Etten-Leur

 

Bestuurssamenstelling:

Binnen onze gemeente hechten we er grote waarde aan dat belangrijke zaken met alle leden van de gemeente worden besproken. Hiertoe wordt regelmatig het zogenaamde gemeenteberaad gehouden. Toch kan een gemeente niet zonder een bepaalde vorm van leiding en ook volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland moet er een organisatiestructuur bestaan.

 

Het bestuur van onze gemeente bestaat dan ook uit een kerkenraad en een dagelijks bestuur ook wel moderamen genoemd. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de

goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Daarnaast is er toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden door het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.

 

Beloningsbeleid:

De predikant is geen werknemer maar zelfstandig belastingplichtige.

Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland is 1 kerkelijk werker in parttime dienst.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de

Protestantse Kerk in Nederland en de daarbij behorende

uitvoeringsregelingen.

 

Doelstelling:

Onze plaatselijke gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in

Nederland. Haar roeping, belijden, ambten en structuur is omschreven

in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij sluiten ons

daarbij aan, maar als protestantse gemeente in Noord-Brabant leggen wij

onze eigen accenten.

 

Visie:

Het leven van de eerste Christengemeenschap vormt de inspiratie voor onze

visie op samen gemeente zijn. Als gemeente leven we in de verwachting van de komst van het rijk van God. Met het oog op dat Rijk worden wij geroepen tot dienst aan God, aan de naaste en aan de wereld. Deze roeping geldt voor de hele gemeente.

 

Missie:

Uit deze visie komt onze missie voort:

Waar de Geest van Jezus Christus heerst, is vrijheid.( 2 Korinthe 3:17)

Daarom willen wij een klimaat scheppen dat open en uitnodigend is,

waarin jong en oud zich thuis voelen en de ontmoeting met mensen

inspirerend werkt. De pastorale en diaconale zorg en aandacht voor de

mensen zijn daarop gericht.

 

Wij  participeren in het werk van Kerk in Actie, maar op diaconaal gebied

willen we ook zoeken naar nieuwe wegen.

 

Bij de opbouw van de gemeente willen we uitgaan van de gaven die de Geest aan elk gemeentelid schenkt. Geïnspireerd door de Geest willen wij ons oefenen in verdraagzaamheid en onszelf onderrichten en laten onderrichten over zaken die met het geloof te maken hebben.

 

De wensen en behoeften maar ook de gaven en de mogelijkheden worden

mede bepaald door de leeftijdsfase. Bij de opbouw van de gemeente houden

wij rekening met het specifieke karakter van elke leeftijdsgroep.

 

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij aanvaarden

dankbaar wat ons door het voorgeslacht wordt aangereikt in de oecumenische en protestantse belijdenissen Daarbij hebben we aandacht voor en laten ons inspireren door andere christelijke kerken en stromingen en de joodse traditie.

 

Onze vieringen ademen de sfeer van de protestantse traditie, waarin de lezing en uitleg van de Bijbel centraal staat, maar we putten, dankzij de oecumene, ook uit de rijkdom van de tradities van de wereldkerk.

 

Belangrijkste beleidsvoornemens:

Alle activiteiten organiseren en ondersteunen, die ertoe leiden dat aan het

gestelde doel wordt voldaan of in ieder geval zo dicht mogelijk wordt benaderd. Het bewaken van dit proces is een primaire taak van de kerkenraad.

Opleiden en blijvend toerusten van gemeenteleden.

Opzet maken van efficiënte indeling binnen de secties.

Het verzorgen en in stand houden van de begraafplaats van onze gemeente.

Het verder invoeren van digitale geld werving acties.

Pastorale begeleiding van gemeenteleden beneden 50 jaar.

Organiseren van activiteiten voor de doelgroep beneden 50 jaar.

Organiseren van toerustingscursussen.

Maximaal omzien naar elkaar binnen de wettelijke mogelijkheden.

Oud ambtsdragers inschakelen voor kleine taken gedurende de kerkdiensten.    

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het maandblad van de gemeente de Kerkklok en wekelijks in de  Etten-Leurse Bode en op de website. Per kerkelijk jaar wordt er een Kerkgids en een

Activiteitenkalender gepubliceerd. Beide op verzoek ook beschikbaar bij het kerkelijk bureau.

 

 

 

Financiële gegevens  Protestantse Gemeente te Etten-Leur:

 

 

 

begroting

rekening

rekening

2019

2019

2018

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

€ 53.600

€ 60.718

€ 55.191

Bijdragen gemeenteleden

€ 130.400

€ 129.837

€ 130.366

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

€ 600

Incidentele baten,ontrekkingen bestemmingsreserves

€ 17.845

€ 33.677

€ 17.943

Totaal baten

€ 201.845

€ 224.832

€ 203.500

Lasten

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)

€ 116.850

€ 117.764

€ 95.617

Bestedingen kerkdiensten, cathechese en gemeentewerk

€ 7.970

€ 6.394

€ 5.245

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 10.150

€ 9.128

€ 10.141

Lasten kerkelijk gebouwen

€ 44.875

€ 55.948

€ 42.877

Vergoedingen (koster, organisten, e.d.)

€ 8.100

€ 8.907

€ 7.683

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 13.900

€ 13.134

€ 13.189

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

€ 7.906

€ 24.621

Totaal lasten

€ 201.845

€ 219.181

€ 199.373

Resultaat verslagjaar

€ 0

€ 5.651

€ 4.127

Begroting 2020

begroting

2020

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

€ 45.800

Bijdragen gemeenteleden

€ 119.900

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 6.850

Totaal baten

€ 172.550

Lasten

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)

€ 113.400

Lasten kerkelijk gebouwen

€ 45.150

Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk

€ 8.500

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 6.600

Vergoedingen (koster, organisten, e.d.

€ 8.550

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 7.650

Totaal lasten

€ 189.850

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-€ 17.300

Vrijval reservering

€ 17.300

Totaal resultaat

€ 0

begroting

rekening

rekening

 

 

editie juni 2020

 

ANBI INFORMATIE DIACONIE/COLLEGE VAN DIAKENEN

 

Naam:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

 

RSIN nummer:

824109764

 

Contactgegevens:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

Lukaserf 2, 4871ZM, Etten-Leur

Postbus 46, 4870AA, Etten-Leur

Website: www.protestantsettenleur.nl

 

Rechtsvorm en bestuurssamenstelling:

De Diaconie van onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde.

De Diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Het college geeft vorm aan de diaconale taak die wij als protestantse gemeente hebben uit te voeren. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Onder het college ressorteren een werkgroep ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en een werkgroep Kerk en Samenleving (binnenlands diaconaat).

 

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden van onze diaconie is opgedragen aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Noord-Brabant / Limburg en Réunion Wallonne.  Het College van Diakenen kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Beloningsbeleid:

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst

ontvangen de leden/vrijwilligers wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid:

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur waarbij de nadruk ligt op:

·         betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving en wijde wereld;

·         oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

 

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Binnen diaconaat onderscheiden we, binnen de kaders van ons beleidsplan, de volgende werkvelden:

 

Als kerkgemeenschap voelen wij ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

 

 

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van de landelijke kerk met vele diaconieën.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat een goede controle kan houden op de juiste besteding (ook in het buitenland) en voor continuïteit kan zorgen.

 

Verkorte staat van baten en lasten over 2019 met toelichting.

 

 

 

 

Begroting 2019

Rekening 2019

Rekening

2018

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

6.120

5.658

6.861

Bijdragen gemeenteleden

14.500

13.812

14.470

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

 

1.000

 

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

1.500

10.319

6.459

Totaal baten

 

Lasten

22,120

30.789

27.790

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk, wereldwijd)

24.200

26.843

25.489

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 1.600

 1.193

1.520

Lasten overige diaconale eigendommen

   190

   197

    188

Salarissen

-

-

-

Lasten beheer en administratie

  630

 513

778   

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

1.500

10.319

7.020

Totaal lasten

 

 

28.120

39.065

34.995

 

 

 

Resultaat verslagjaar

 - 6.000

 - 8.276

    - 7.205

.

 

Het financieel beleid van het College van Diakenen is primair gericht op het redelijk op niveau houden van de afdrachten aan diaconale projecten van Kerk in Actie ondanks teruglopende opbrengsten uit levend geld en dalende inkomsten uit belegd vermogen door de aanhoudend lage rente op spaartegoeden en obligaties. Het college streeft dus niet naar instandhouding van het diaconaal vermogen maar gaat ook voor de komende jaren uit van exploitatietekorten en daardoor geleidelijke afbouw van het vermogen. Het college is niet voornemens risicovoller te gaan beleggen om een hoger rendement te behalen maar zoekt vooral diaconale / groene beleggingen uit. 

De jaarexploitatie wordt afgesloten met een negatief saldo van € 8.276,- bij een begroot negatief saldo van € 6.000,-. Dit ongunstiger saldo wordt grotendeels veroorzaakt door hogere lasten van diaconaal werk plaatselijk (+ € 708) en wereld wijd diaconaal werk ( + € 2.681).  De niet begrote post “opbrengsten uit subsidies en bijdragen ”ad € 1.000,- betreft een bijdrage welke is ontvangen van de Maatschappij van Welstand in de kosten van de uitvoering van de theaterproductie “De OmZieners”. De kosten van uitvoering ad € 1.750,- zijn verantwoord onder “overige kosten diaconaal werk plaatselijk”.

De posten “Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves” en “Incidentele lasten, toevoegingen” bestemmingsreserves” zijn aan elkaar gelijk en betreffen ongerealiseerde waarde stijgingen van onbebouwde eigendommen en beleggingen in obligatiefondsen (respectievelijk € 6.170 en € 1.674) en de mutaties in het Noodfonds Kerken samenleving ad € 2.475.

 

Voorgenomen bestedingen in 2020

 

Voorgenomen bestedingen

 

Bestedingen diaconaal werk plaatselijk/ landelijk

8.100

Bestedingen diaconaal /missionair werk wereldwijd

11.700

Bijdragen andere organen binnen de kerk

1.000

Kosten van beheer en administratie

700

Lasten overige diaconale eigendommen

200

Toevoegingen aan bestemmingsfondsen

1.200

Totaal voorgenomen bestedingen

22.900

 

 

Dekkingsplan

 

Opbrengsten uit bezittingen

5.065

Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen

1.200

Bijdragen uit levend geld (sluitpost)

16.635

 

De bestedingen aan diverse doelen variëren van jaar tot jaar in slechts geringe mate.

Het streven is erop gericht de bestedingen aan missionair werk (zending) en aan werelddiaconaat/ ontwikkelingssamenwerking wereldwijd constant te houden.

De toevoeging aan fondsen betreft fondsen in het kader van armoedebestrijding onder eigen gemeenteleden en de locale samenleving. Locale noodfondsen spelen in toenemende mate een rol voor de (financieel) zwakkeren in de samenleving.

 

 


 

Rekeningnummers

 

Banknummers kerk

voor betaling van:

NL27INGB0001081375

Collectebonnen, giften aan kerk en overige betalingen

NL28INGB0002653145

Vrijwillige bijdrage.

NL16INGB0002653264

Kerkklok, Solidariteitskas, begraafplaats.

NL47ABNA0526626488

Vrijwillige bijdrage

Banknummers diaconie

Omschrijving

NL97ABNA0554764415

t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen.