Organisatie >> Kerkrentmeesters >> Administratie/Financiën >> Rekeningnummers

ANBI gegevens gemeente en diaconie

rekeningnummers

 

Voor de ANBI gegvens diaconie klik hier

 

Voor informatie over rekeningnummers klik hier

 

ANBI INFORMATIE GEMEENTE/COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

 

geplaatst 11 mei 2019

 

Naam:

Protestantse Gemeente te Etten-Leur

 

RSIN nummer:

002649548

 

Contactgegevens:

Protestantse Gemeente te Etten-Leur

Postbus 46 , 4870 AA Etten-Leur

Website:   www.protestantsettenleur.nl

Telefoon kerkelijk bureau: 076-5963400

Telefoon gebouw De Baai : 076-5013794

Adres gebouw De Baai: Lukaserf 2, 4871 Etten-Leur

 

Bestuurssamenstelling:

Binnen onze gemeente hechten we er grote waarde aan dat belangrijke zaken met alle leden van de gemeente worden besproken. Hiertoe wordt regelmatig het zogenaamde gemeenteberaad gehouden. Toch kan een gemeente niet zonder een bepaalde vorm van leiding en ook volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland moet er een organisatiestructuur bestaan.

 

Het bestuur van onze gemeente bestaat dan ook uit een kerkenraad en een dagelijks bestuur ook wel moderamen genoemd. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de

goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Daarnaast is er toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden door het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.

 

Beloningsbeleid:

De predikant is geen werknemer maar zelfstandig belastingplichtige.

Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland is 1 kerkelijk werker in parttime dienst.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de

Protestantse Kerk in Nederland en de daarbij behorende

uitvoeringsregelingen.

 

Doelstelling:

Onze plaatselijke gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in

Nederland. Haar roeping, belijden, ambten en structuur is omschreven

in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij sluiten ons

daarbij aan, maar als protestantse gemeente in Noord-Brabant leggen wij

onze eigen accenten.

 

Visie:

Het leven van de eerste Christengemeenschap vormt de inspiratie voor onze

visie op samen gemeente zijn. Als gemeente leven we in de verwachting van de komst van het rijk van God. Met het oog op dat Rijk worden wij geroepen tot dienst aan God, aan de naaste en aan de wereld. Deze roeping geldt voor de hele gemeente.

 

Missie:

Uit deze visie komt onze missie voort:

Waar de Geest van Jezus Christus heerst, is vrijheid.( 2 Korinthe 3:17)

Daarom willen wij een klimaat scheppen dat open en uitnodigend is,

waarin jong en oud zich thuis voelen en de ontmoeting met mensen

inspirerend werkt. De pastorale en diaconale zorg en aandacht voor de

mensen zijn daarop gericht.

 

Wij  participeren in het werk van Kerk in Actie, maar op diaconaal gebied

willen we ook zoeken naar nieuwe wegen.

 

Bij de opbouw van de gemeente willen we uitgaan van de gaven die de Geest aan elk gemeentelid schenkt. Geďnspireerd door de Geest willen wij ons oefenen in verdraagzaamheid en onszelf onderrichten en laten onderrichten over zaken die met het geloof te maken hebben.

 

De wensen en behoeften maar ook de gaven en de mogelijkheden worden

mede bepaald door de leeftijdsfase. Bij de opbouw van de gemeente houden

wij rekening met het specifieke karakter van elke leeftijdsgroep.

 

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij aanvaarden

dankbaar wat ons door het voorgeslacht wordt aangereikt in de oecumenische en protestantse belijdenissen Daarbij hebben we aandacht voor en laten ons inspireren door andere christelijke kerken en stromingen en de joodse traditie.

 

Onze vieringen ademen de sfeer van de protestantse traditie, waarin de lezing en uitleg van de Bijbel centraal staat, maar we putten, dankzij de oecumene, ook uit de rijkdom van de tradities van de wereldkerk.

 

Belangrijkste beleidsvoornemens:

Alle activiteiten organiseren en ondersteunen, die ertoe leiden dat aan het

gestelde doel wordt voldaan of in ieder geval zo dicht mogelijk wordt benaderd. Het bewaken van dit proces is een primaire taak van de kerkenraad.

Opleiden en blijvend toerusten van gemeenteleden.

Opzet maken van efficiënte indeling binnen de secties.

Het verzorgen en in stand houden van de begraafplaats van onze gemeente.

Het verder invoeren van digitale geld werving acties.

Pastorale begeleiding van gemeenteleden beneden 50 jaar.

Organiseren van activiteiten voor de doelgroep beneden 50 jaar.

Organiseren van toerustingscursussen.

Maximaal omzien naar elkaar binnen de wettelijke mogelijkheden.

Oud ambtsdragers inschakelen voor kleine taken gedurende de kerkdiensten.   

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het maandblad van de gemeente de Kerkklok en wekelijks in de  Etten-Leurse Bode en op de website. Per kerkelijk jaar wordt er een Kerkgids en een

Activiteitenkalender gepubliceerd. Beide op verzoek ook beschikbaar bij het kerkelijk bureau.

 

 

 

Financiële gegevens  Protestantse Gemeente te Etten-Leur:

 

 

 

begroting

rekening

rekening

2018

2018

2017

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

€ 54.150

€ 48.189

€ 53.022

Bijdragen gemeenteleden

€ 126.500

€ 121.673

€ 129.834

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 10.450

€ 7.537

€ 12.176

Totaal baten (a)

€ 191.100

€ 177.399

€ 195.032

Lasten

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)

€ 109.200

€ 90.690

€ 87.492

Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk

€ 11.220

€ 8.080

€ 8.092

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 6.990

€ 7.491

€ 6.514

Lasten kerkelijk gebouwen

€ 35.310

€ 37.127

€ 46.488

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 11.800

€ 5.750

€ 12.900

Vergoedingen (koster, organisten, e.d.)

€ 8.550

€ 7.683

€ 8.728

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 8.030

€ 9.773

€ 7.952

Totaal lasten (b)

€ 191.100

€ 166.594

€ 178.166

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering a-b

€ 0

€ 10.805

€ 16.866

Buitengewoon resultaat

€ 0

-€ 6.678

€ 5.437

Totaal resultaat

€ 0

€ 4.127

€ 22.303

 

Voorgenomen bestedingen 2019

 

Begroting 2019

begroting

2019

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

€ 47.600

Bijdragen gemeenteleden

€ 121.550

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 7.300

Totaal baten (a)

€ 176.450

Lasten

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)

€ 113.350

Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk

€ 10.970

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 7.500

Lasten kerkelijk gebouwen

€ 33.325

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 11.550

Vergoedingen (koster, organisten, e.d.)

€ 8.100

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 9.500

Totaal lasten (b)

€ 194.295

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering a-b

-€ 17.845

Vrijval reservering

€ 17.845

Totaal resultaat

€ 0

 

editie juni 2019

 

ANBI INFORMATIE DIACONIE/COLLEGE VAN DIAKENEN

 

Naam:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

 

RSIN nummer:

824109764

 

Contactgegevens:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

Lukaserf 2, 4871ZM, Etten-Leur

Postbus 46, 4870AA, Etten-Leur

Website: www.protestantsettenleur.nl

 

Rechtsvorm en bestuurssamenstelling:

De Diaconie van onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde.

De Diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Het college geeft vorm aan de diaconale taak die wij als protestantse gemeente hebben uit te voeren. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Onder het college ressorteren een werkgroep ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en een werkgroep Kerk en Samenleving (binnenlands diaconaat).

 

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden van onze diaconie is opgedragen aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Noord-Brabant en Limburg.  Het College van Diakenen kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Beloningsbeleid:

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst

ontvangen de leden/vrijwilligers wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid:

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur waarbij de nadruk ligt op:

·         betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving en wijde wereld;

·         oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

 

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Binnen diaconaat onderscheiden we, binnen de kaders van ons beleidsplan, de volgende werkvelden:

 

Als kerkgemeenschap voelen wij ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

 

 

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van de landelijke kerk met vele diaconieën.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en de meeste buitenlandse projecten verloopt via KerkinActie, dat een goede controle kan houden op de juiste besteding (ook in het buitenland) en voor continuďteit kan zorgen.

 

Verkorte staat van baten en lasten over 2018 met toelichting.

 

 

Begroting 2018

Rekening 2018

Rekening

2017

Rekening

2016

Baten

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

8.710

6.861

9.156

11.100

Bijdragen gemeenteleden

16.800

14.470

19.059

19.041

Totaal baten

 

Lasten

25,510

21.331

28.215

30.141

 

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk, wereldwijd)

25.100

25.489

31.548

30.973

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

-

-

-

-

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

-

-

    -

   -

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 1.800

 1.520

1.702

2.460

Lasten overige diaconale eigendommen

   170

   188

    182

    170

Salarissen

-

-

-

-

Lasten beheer en administratie

  650

 778

651   

    669

Incidentele lasten

-

-

2.758

-

Per saldo toegevoegd resp. onttrokken aan fondsen

1.500

561

        4.000

        3.402

Totaal lasten

 

 

29.220

28.536

40.841

37.674

 

 

 

 

Resultaat (baten minus lasten)

 - 3.710

 - 7.205

    - 12.626

    - 7.533

.

 

Het financieel beleid van het College van Diakenen is primair gericht op het redelijk op niveau houden van de afdrachten aan diaconale projecten van Kerk in Actie ondanks teruglopende opbrengsten uit levend geld en dalende inkomsten uit belegd vermogen door de aanhoudend lage rente op spaartegoeden en obligaties. Het college streeft dus niet naar instandhouding van het diaconaal vermogen maar gaat ook voor de komende jaren uit van exploitatietekorten en geleidelijke afbouw van het vermogen. Het college is niet voornemens risicovoller te gaan beleggen om een hoger rendement te behalen maar zoekt vooral diaconale / groene beleggingen uit. 

Het exploitatietekort over 2018 ad € 7.205 is aanmerkelijk hoger dan het begrote tekort ad € 3.710. Het verschil van € 3.495 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere baten, die € 4.179 achterbleven op de begroting.

De opbrengsten uit pacht, renten en dividenden waren € 1.849 lager dan begroot en de opbrengsten uit levend geld waren € 2.330 lager. De  tegenvaller bij de ontvangen rente was het gevolg van niet-voorziene algehele aflossing van een tweetal hoog rentende obligatieleningen. Dit zal ook doorwerken in 2019.

Ten opzichte van 2017 was het exploitatietekort wel € 5.421 lager. Dit komt voornamelijk door de hogere aanvullingen op collecten waartoe het college in dat jaar heeft besloten. In 2017 ging het om ca € 4.300 en tevens werd in 2017 € 3.439 meer gedoteerd aan fondsen

De reguliere opbrengsten/baten daalden van € 28.215 in 2017 tot € 21.331 in 2018 of wel met 24,4%. De reguliere uitgaven/kosten (exclusief toevoeging aan fondsen) daalden met 18% tot € 27.975 in 2018. De daling trad op bij alle diaconale bestedingscategorieën.

In 2018 waren er geen incidentele lasten. In 2017 was de post € 2.758 (gerealiseerd koersverlies).

 

 

Voorgenomen bestedingen in 2019

 

Voorgenomen bestedingen

2019

Bestedingen diaconaal werk plaatselijk/ landelijk

8.000

Bestedingen diaconaal /missionair werk wereldwijd

16.200

Bijdragen andere organen binnen de kerk

1.600

Kosten van beheer en administratie

630

Lasten overige diaconale eigendommen

190

Toevoegingen minus onttrekkingen aan fondsen

0

Totaal voorgenomen bestedingen

26.620

 

 

Dekkingsplan

 

Opbrengsten uit bezittingen

6.120

Bijdragen uit levend geld (sluitpost)

20.500

 

De bestedingen aan diverse doelen variëren van jaar tot jaar in slechts geringe mate.

Het streven is erop gericht de bestedingen aan missionair werk (zending) en aan werelddiaconaat/ ontwikkelingssamenwerking wereldwijd constant te houden.

De toevoeging aan fondsen betreft fondsen in het kader van armoedebestrijding onder eigen gemeenteleden en de locale samenleving. Locale noodfondsen spelen in toenemende mate een rol voor de (financieel) zwakkeren in de samenleving.

 

 


 

Rekeningnummers

 

Banknummers kerk

voor betaling van:

NL27INGB0001081375

Collectebonnen, giften aan kerk en overige betalingen

NL28INGB0002653145

Vrijwillige bijdrage.

NL16INGB0002653264

Kerkklok, Solidariteitskas, begraafplaats.

NL47ABNA0526626488

Vrijwillige bijdrage

Banknummers diaconie

Omschrijving

NL97ABNA0554764415

t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen.