Organisatie >> Kerkrentmeesters >> Administratie/Financiλn >> Rekeningnummers

ANBI gegevens gemeente en diaconie

rekeningnummers

 

Voor de ANBI gegvens diaconie klik hier

 

Voor informatie over rekeningnummers klik hier

 

ANBI INFORMATIE GEMEENTE/COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

 

editie maart 2018

 

Naam:

Protestantse Gemeente te Etten-Leur

 

RSIN nummer:

002649548

 

Contactgegevens:

Protestantse Gemeente te Etten-Leur

Postbus 46 , 4870 AA Etten-Leur

Website:   www.protestantsettenleur.nl

Telefoon kerkelijk bureau: 076-5963400

Telefoon gebouw De Baai : 076-5013794

Adres gebouw De Baai: Lukaserf 2, 4871 Etten-Leur

 

Bestuurssamenstelling:

Binnen onze gemeente hechten we er grote waarde aan dat belangrijke zaken met alle leden van de gemeente worden besproken. Hiertoe wordt regelmatig het zogenaamde gemeenteberaad gehouden. Toch kan een gemeente niet zonder een bepaalde vorm van leiding en ook volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland moet er een organisatiestructuur bestaan.

 

Het bestuur van onze gemeente bestaat dan ook uit een kerkenraad, een kleine kerkenraad en een dagelijks bestuur ook wel moderamen genoemd.

In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiλle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de

goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Daarnaast is er toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden door het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.

 

Beloningsbeleid:

De predikant is geen werknemer maar zelfstandig belastingplichtige.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke

richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland is 1 kerkelijk werker in parttime dienst.

 

Doelstelling:

Onze plaatselijke gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Haar roeping, belijden, ambten en structuur is omschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij sluiten ons daarbij aan, maar als protestantse gemeente in Noord-Brabant leggen wij onze eigen accenten.

Gaandeweg willen wij die met elkaar verhelderen en uitwerken. Daarom zijn we in 2003 begonnen aan een “Trektocht”.

Die trektocht is een zoektocht naar vormen van gemeente zijn die beantwoorden aan de roeping van de gemeente van Jezus Christus in onze eigen tijd en situatie en aan de veelkleurigheid van de gemeente.

 

Visie:

Het leven van de eerste Christengemeenschap vormt de inspiratie voor onze visie op samen gemeente zijn.

Als gemeente leven we in de verwachting van de komst van het rijk van God.

Met het oog op dat Rijk worden wij geroepen tot dienst aan God, aan de naaste en aan de wereld. Deze roeping geldt voor de hele gemeente.

 

Missie:

Uit deze visie komt onze missie voort:

Waar de Geest van Jezus Christus heerst, is vrijheid.( 2 Corinthe 3:17) Daarom willen wij een klimaat scheppen dat open en uitnodigend is, waarin jong en oud zich thuis voelen en de ontmoeting met mensen

inspirerend werkt. De pastorale en diaconale zorg en aandacht voor de mensen zijn daarop gericht.

 

Wij onderzoeken tijdens de komende planperiode of we een missionaire

gemeente willen zijn. Uit de verwachting van het Rijk van God vloeit de missionaire taak van de gemeente voort.

 

Wij  participeren in het werk van Kerk in Actie, maar op diaconaal gebied

willen we ook zoeken naar nieuwe wegen.

 

Bij de opbouw van de gemeente willen we uitgaan van de gaven die de Geest aan elk gemeentelid schenkt. Geοnspireerd door de Geest willen wij ons oefenen in verdraagzaamheid en onszelf onderrichten en laten onderrichten over zaken die met het geloof te maken hebben.

 

De wensen en behoeften maar ook de gaven en de mogelijkheden worden mede bepaald door de leeftijdsfase. Bij de opbouw van de gemeente houden

wij rekening met het specifieke karakter van elke leeftijdsgroep.

 

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij aanvaarden dankbaar wat ons door het voorgeslacht wordt aangereikt in de ecumenische

en protestantse belijdenissen Daarbij hebben we aandacht voor en laten ons inspireren door andere christelijke kerken en stromingen en de joodse traditie.

 

Onze vieringen ademen de sfeer van de protestantse traditie, waarin de lezing en uitleg van de Bijbel centraal staat, maar we putten, dankzij de oecumene, ook uit de rijkdom van de tradities van de wereldkerk.

 

Belangrijkste beleidsvoornemens:

Alle activiteiten organiseren en ondersteunen, die ertoe leiden dat aan het gestelde doel wordt voldaan of in ieder geval zo dicht mogelijk wordt benaderd. Het bewaken van dit proces is een primaire taak van de kerkenraad.

 

Opzetten van een werkgroep liturgie.

Opleiden en blijvend toerusten van gemeenteleden.

Opzet maken van efficiλnte indeling binnen de secties.

Naast de predikant voldoende geschoolde ondersteuning regelen.

Een mogelijkheid creλren voor het geven van jeugdpastoraat.

Het verzorgd in stand houden van de begraafplaats van onze gemeente.

Het verder invoeren van digitale geld werving acties.

Organiseren van toerustingscursussen.

Werkgroep Vorming en Toerusting omzetten in een zelfstandig geheel.

Boekje uitgeven met activiteiten voor het gehele seizoen.

Onderzoeken in hoeverre de huidige vormen van catecheses voldoende zijn

of dat er behoefte is aan een andere invulling.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het maandblad van de gemeente de Kerkklok en wekelijks in de  Etten-Leurse Bode en op de website. Per kerkelijk jaar wordt er een Kerkgids en een

Activiteitenkalender gepubliceerd. Beide op verzoek ook beschikbaar bij het kerkelijk bureau.

 

Financiλle gegevens Protestantse Gemeente te Etten-Leur:

Staat van baten en lasten 2017 en begroting 2018

Baten:

begroting

realisatie

begroting

Baten onroerende zaken

2018

2017

2017

Verhuur aan Coppens-Brens

€ 16.500

€ 16.323

€ 16.470

Verhuur De Baai

€ 15.000

€ 13.460

€ 15.000

Verhuur pastorie

€ 7.150

€ 7.180

€ 7.150

Doorberekende kosten  huurders

€ 3.000

€ 2.712

€ 2.330

Totaal

€ 41.650

€ 39.675

€ 40.950

begroting

realisatie

begroting

Renten

2018

2017

2017

Ontvangen rente bank

€ 1.500

€ 1.976

€ 5.500

Ontvangen rente obligaties

€ 13.000

€ 13.409

€ 13.000

Sub totaal

€ 14.500

€ 15.385

€ 18.500

Af :kosten bank

€ 1.500

€ 1.538

€ 1.500

Af :rente t.b.v. begraafplaats

€ 500

€ 500

€ 1.500

Per saldo baten

€ 12.500

€ 13.347

€ 15.500

begroting

realisatie

begroting

Bijdragen levend geld

2018

2017

2017

Vrijwillige bijdragen

€ 115.000

€ 117.992

€ 120.000

Collecten kerk

€ 8.000

€ 7.852

€ 8.000

Saldo solidariteitskas

€ 2.500

€ 3.195

€ 2.400

Giften kerk

€ 1.000

€ 795

€ 1.000

Totaal

€ 126.500

€ 129.834

€ 131.400

begroting

realisatie

begroting

Overige baten

2018

2017

2017

Saldo buffet

€ 7.000

€ 8.538

€ 6.500

Kerkklok en kerkgids

€ 3.450

€ 3.638

€ 3.850

Totaal

€ 10.450

€ 12.176

€ 10.350

Lasten:

begroting

realisatie

begroting

Salarissen en vergoedingen

2018

2017

2017

Predikant

€ 83.600

€ 83.590

€ 83.300

Fiscaal onbelaste vergoedingen

€ 8.550

€ 8.728

€ 12.050

Gastpredikanten

€ 3.000

€ 3.822

€ 3.000

Bijstand pastoraat

€ 22.600

€ 80

€ 22.600

Totaal

€ 117.750

€ 96.220

€ 120.950

begroting

realisatie

begroting

Kerkgebouw, pastorie en inventaris

2018

2017

2017

Energie en water

€ 11.000

€ 8.185

€ 11.000

Onderhoud de Baai

€ 4.500

€ 4.297

€ 5.000

Belastingen en verzekeringen

€ 6.000

€ 4.181

€ 6.000

Klein materiaal en onderhoud orgel

€ 2.000

€ 2.454

€ 2.000

Onderhoud pastorie

€ 1.500

€ 661

€ 1.500

Totaal

€ 25.000

€ 19.778

€ 25.500

begroting

realisatie

begroting

Toevoeging aan voorzieningen

2018

2017

2017

Onderhoud en renovatie

€ 11.810

€ 27.825

€ 13.225

Inventaris

€ 6.300

€ 7.785

€ 8.685

CV installatie

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

Orgel

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

Totaal

€ 22.110

€ 39.610

€ 25.910

begroting

realisatie

begroting

Kosten kerkdiensten en activiteiten

2018

2017

2017

Pastoraat

€ 3.250

€ 2.818

€ 2.500

Kerkelijke activiteiten

€ 2.500

€ 2.213

€ 2.500

Gemeenteavond, startzondag e.d.

€ 1.000

€ 1.043

€ 1.000

Bijdrage kerkkoor

€ 1.150

€ 750

€ 1.150

Jeugdwerk

€ 2.500

€ 684

€ 2.500

Kosten liturgie e.d.

€ 500

€ 464

€ 750

Oecumene

€ 120

€ 120

€ 120

Kerk op schootdienst

€ 200

€ 0

€ 200

Totaal

€ 11.220

€ 8.092

€ 10.720

begroting

realisatie

begroting

Verplichtingen andere organen

2018

2017

2017

Quotum

€ 6.900

€ 6.514

€ 7.000

Classis

€ 90

€ 0

€ 0

Totaal

€ 6.990

€ 6.514

€ 7.000

begroting

realisatie

begroting

Beheer en administratie

2018

2017

2017

Telefoon, internet, digitale diensten

€ 1.500

€ 1.492

€ 1.500

Kerkenraad

€ 400

€ 1.192

€ 400

Kerkelijk bureau

€ 750

€ 912

€ 750

Alarmkosten

€ 750

€ 892

€ 750

Overige kosten

€ 4.630

€ 3.464

€ 4.630

Totaal

€ 8.030

€ 7.952

€ 8.030

begroting

realisatie

begroting

Totaal overzicht

2018

2017

2017

Totaal baten

€ 191.100

€ 195.032

€ 198.200

Totaal lasten

€ 191.100

€ 178.166

€ 198.200

Saldo baten en lasten

€ 0

€ 16.866

€ 0

Buitengewoon resultaat

€ 0

€ 5.437

€ 0

Resultaat

€ 0

€ 22.303

€ 0

 

 

editie juni 2018

 

ANBI INFORMATIE DIACONIE/COLLEGE VAN DIAKENEN

 

Naam:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

 

RSIN nummer:

824109764

 

Contactgegevens:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

Lukaserf 2, 4871ZM, Etten-Leur

Postbus 46, 4870AA, Etten-Leur

Website: www.protestantsettenleur.nl

 

Rechtsvorm en bestuurssamenstelling:

De Diaconie van onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde.

De Diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Het college geeft vorm aan de diaconale taak die wij als protestantse gemeente hebben uit te voeren. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Onder het college ressorteren een werkgroep ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en een werkgroep Kerk en Samenleving (binnenlands diaconaat).

 

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiλle middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden van onze diaconie is opgedragen aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Noord-Brabant en Limburg.  Het College van Diakenen kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Beloningsbeleid:

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst

ontvangen de leden/vrijwilligers wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid:

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur waarbij de nadruk ligt op:

·         betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving en wijde wereld;

·         oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

 

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Binnen diaconaat onderscheiden we, binnen de kaders van ons beleidsplan, de volgende werkvelden:

 

Als kerkgemeenschap voelen wij ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

 

 

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van de landelijke kerk met vele diaconieλn.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiλn inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord ιn daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en de meeste buitenlandse projecten verloopt via KerkinActie, dat een goede controle kan houden op de juiste besteding (ook in het buitenland) en voor continuοteit kan zorgen.

 

Verkorte staat van baten en lasten over 2017 met toelichting.

 

 

Begroting 2017

€

Rekening

2017

€

Rekening

2016

€

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

10.925

6..398

11.100

Bijdragen gemeenteleden

18.200

19.059

19.041

Totaal baten

 

Lasten

29.125

25.457

30.141

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk, wereldwijd)

25.800

31.548

30.973

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

-

-

-

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

-

-

-

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 1.800

1.702

2.460

Lasten overige diaconale eigendommen

   170

   182

   170

Salarissen

-

-

-

Lasten beheer en administratie

  650

   651

   669

Per saldo toegevoegd resp. onttrokken aan fondsen

3.500

4.000

3.402

Totaal lasten

 

 

31.920

38.083

37.674

 

 

 

Resultaat (baten minus lasten)

 - 2.795

 - 12.626

 - 7.533

.

Ten opzichte van de exploitatieopzet in de begroting 2017 laat de rekening 2017 een tegenvallend tekort zien en bedraagt het tekort  € 12.626.

 

De baten zijn circa € .3.670 lager dan geraamd. De rentebaten en dividenden vallen fors tegen door de aanhoudend lage rentestand. De opbrengsten uit bijdragen van gemeenteleden (levend geld) vallen € 850 hoger uit door voornamelijk een hogere opbrengst giften.

 

De lasten zijn ca € 6.160 hoger dan geraamd. De kosten van plaatselijk diaconaal werk vielen  €  260 lager uit dan de raming. De afdrachten aan KerkinActie voor diaconaal werk in binnen- en buitenland alsmede missionair werk zijn dit jaar aanmerkelijk hoger dan  de begroting. Dit is het gevolg van gewijzigd beleid. Het college heeft besloten de opbrengst van enkele specifieke collectes en akties te verdubbelen uit het diaconaal vermogen en daarmee het vermogen geleidelijk af te bouwen.

 

Voorgenomen bestedingen in 2018

 

Voorgenomen bestedingen

2018

Bestedingen diaconaal werk plaatselijk/ landelijk

8.900

Bestedingen diaconaal /missionair werk wereldwijd

16.200

Bijdragen andere organen binnen de kerk

1.800

Kosten van beheer en administratie

820

Toevoeging aan fondsen

1.500

Totaal voorgenomen bestedingen

29.220

 

 

Dekkingsplan

 

Opbrengsten uit bezittingen

8.710

Bijdragen uit levend geld (sluitpost)

20.510

 

De bestedingen aan diverse doelen variλren van jaar tot jaar in slechts geringe mate.

Het beleid is erop gericht de bestedingen aan missionair werk (zending) en aan werelddiaconaat/ ontwikkelingssamenwerking wereldwijd constant te houden.

De toevoeging aan fondsen betreft fondsen in het kader van armoedebestrijding onder eigen gemeenteleden en de locale samenleving. Locale noodfondsen spelen in toenemende mate een rol voor de (financieel) zwakkeren in de samenleving.

 

 


 

Rekeningnummers

 

Banknummers kerk

voor betaling van:

NL27INGB0001081375

Collectebonnen, giften aan kerk en overige betalingen

NL28INGB0002653145

Vrijwillige bijdrage.

NL16INGB0002653264

Kerkklok, Solidariteitskas, begraafplaats.

NL47ABNA0526626488

Vrijwillige bijdrage

Banknummers diaconie

Omschrijving

NL97ABNA0554764415

t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen.